štúdijný program


Bakalárske štúdium


Štúdijný program: ENERGETICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA TECHNIKA

Študijný odbor: 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

Forma štúdia:
denné (3 roky) a externé (4 roky)
Hlavný garant:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Požaduje sa ukončená stredná škola s maturitou a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline. (Študijný poriadok SjF)

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce a overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém. Absolventom bakalárskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul "bakalár", v skratke "Bc".

Charakteristika štúdijného programu:

Študijný program Energetická a environmentálna technika sa zameriava na zabezpečenie vhodného prostredia pre človeka z hľadiska tepelnej pohody a kvalitného ovzdušia. Značná pozornosť pri štúdiu sa venuje problematike znižovania tepelnej náročnosti technológií v priemysle, poľnohospodárstve a v doprave, na hospodárne využívanie tepelnej energie v komunálnej sfére, na využívanie alternatívnych zdrojov energie a na znižovanie zaťaženia životného prostredia z hľadiska ekologického. Svojim obsahom študijný program Energetická a environmentálna technika zahrňuje oblasť projektovania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných a plynárenských sústav. V rámci štúdia sa študenti zoznámia s novými a modernými trendmi v uvedených oblastiach. Zároveň získajú odborný základ a praktické skúsenosti nevyhnutné na riešenie širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním energetických technológií nízko energetických a inteligentných budov. Študenti sa zoznámia i s energetickým manažmentom prevádzkovania energetických zariadení v priemyselnej i komunálnej sfére. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je i oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, tepelných čerpadiel a pod.) Študent sa môže na základe voliteľných predmetov profilovať buď v odbornosti vykurovania, klimatizácie a vetrania, alebo v plynárenstve. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení individuálne zadaného semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program sa končí záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Absolventi štúdia sa v praxi veľmi dobre uplatnia v žiadaných profesiách pri projektovaní a prevádzkovaní vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, v ktorých sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti tepelných technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v bytovej výstavbe) a pri reálnych aplikáciách alternatívnych zdrojov energie. Na bakalárske štúdium v programe Energetická a environmentálna technika nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom programe Technika prostredia.

Prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov:

Absolvent štúdia sa v praxi uplatňuje v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako i v tých oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej sfére) a využívania alternatívnych zdrojov energie. Doteraz viac ako 60 % absolventov sa umiestnilo v praxi v študovanom odbore.

viac informácií o vyučovaných predmetoch na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

Inžinierske štúdium


Štúdijný program: TECHNIKA PROSTREDIA

Študijný odbor: 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

Forma štúdia:
denné (2 roky) a externé (2,5 roky)
Hlavný garant:
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Predpoklad, že študent absolvoval prvostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Koľajové vozidlá, lode a lietadlá…). V inom prípade je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (v externej forme 3,5 roka). Výber sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline. (Študijný poriadok SjF)

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce, overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania a kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru. Absolventom inžinierskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul "inžinier", v skratke "Ing.".

Charakteristika štúdijného programu:

Absolvent získa znalosti o konštrukcii, projektovaní a skúšaní technických zariadení pre úpravu stavu prostredia. Sú to zariadenia na úpravu mikroklímy a čistoty ovzdušia vo vnútornom prostredí, hlavne zariadenia vetracie, klimatizačné a vykurovacie, včítane systémov pre zásobovanie tepelnou energiou a zemným plynom. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, konštrukciou a prevádzkou zdrojov tepla, čerpadiel a kompresorov, kogeneračných jednotiek a ostatných zariadení, ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, ako i konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie ( slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.). Na inžinierske štúdium v programe Technika prostredia nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia

viac informácií o vyučovaných predmetoch na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

Doktorandské štúdium


Štúdijný program: Energetické stroje a zariadenia

Študijný odbor: 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

Forma štúdia:
denné (3 roky) a externé (5 roky)
Hlavný garant:
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Predpoklad, že študent absolvoval prvostupňové studium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Kolajové vozidlá, lode a lietadlá…). Výber sa uskutocňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline.(Študijný poriadok SjF)

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program koncí štátnou skúškou, ktorej súcastou je obhajoba dizertacnej práce. Dizertant musí preukázat schopnost samostatne získávat, spracovat a využívat teoretické a praktické poznatky. Absolventom doktorandského programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD.".

Charakteristika štúdijného programu:

Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových energetických strojov a zariadení v odbore svojej užšej profilácie. Je pripravený na formuláciu, rozvoj i riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný projektovať, konštruovať i zlepšovať vlastnosti existujúcich energetických strojov a zariadení, zdokonaľovať ich technickú stránku i kvalitu a pod.). Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja energetických strojov a zariadení v oblasti svojej profilácie, ovláda zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia, právne i environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov práce. S hlbokými teoretickými znalosťami vie pracovať s komerčným softvérom pre široký rozsah aplikácií.