Katedra vo vede, vyskume a v expertízach pre prax za zameriava na nasledujúce oblasti:

 • energetické audity 
 • spätné získavanie tepla 
 • kogenerácia, trigenerácia certifikované 
 • meranie zdrojov tepla 
 • alternatívne palivá, zdroje energie 
 • 3D simulácie prúdenia a transportu energie 
 • konštrukčné návrhy zariadení v energetike 
 • medzinárodná spolupráca z oblasti vedy a výskumu
 • vykurovanie, chladenie, vetranie a klimatizácia

 

Veda a výskum

Vo vede a výskume sa katedra angažuje vo všetkých známych grantových agentúrach a podiela sa aj na celoškoských grantových  projektoch.

horizont2020,  program cezhraničnej spolupráce,  štrukturálne fondy,  ekofond,  apvv,  vega,  kega,  nadácia SPP,  nadácia Pontis, 

Spolupráca s praxou

Pre prax sa realizovalo nespočet aplikácií a analýz, pre firmy v rôznych odvetiach.

 • SPP, Bratislava 
 • EkoFond 
 • Ipecon, Žilina 
 • Biomasa, Kysucký Lieskovec 
 • HT design, Krásno nad Kysucou 
 • Kord, Žilina 
 • Technický skúšobný ústav, Piešťany 
 • Goodtech recovery technology as Norway
 • a ďalší...

čítať dalej