Katedra zabezpečuje výučbu a realizuje výskum v úplne zrekonštrulovaných priestoroch (učebne, laboratóriá) a je zabespečená najmodernejším meracím resp. výpočtovým hardwarom a softwarom od renomovaných vyrobcov (Ahlborn, Yokogawa, Omega, Fisher, ABB, Teccora, Ipecon, Leco, Star, HP, Ansys, Caepipe, Techcon a veľa dalších).

Na katedre disponujeme nelineárnymmultifyzikálnym programom ANSYS,  zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickej analýzy. Všetky tieto analýzy možno jednak vykonávať jednotlivo, ale vďaka multifyzikálnímu poňatiu programu ANSYS je možné tiež zahrnúť do jedinej, spoločnej analýzy. ANSYS umožňuje nielen kontrolné výpočty, ale vďaka parametrizovaným výpočtovým modelom, aj citlivostné a optimalizačné analýzy a taktiež výpočty spoľahlivosti.

Pre pevnostné dimenzovanie a analýzy potrubních tras využívame software CAEPIPE. CAEPIPE umožnuje riešenie rozsiahlich potrubných systémov, napr. chemických a potravinárskych prevádzkach, teplovodov, klasických aj jadrových elektrárni, na základe 1D MKP analýz. Modelovanie prebieha v tabuľkovom procesore prostredníctvom preddefinovaných knižníc komponentov ako je potrubie, ventil, T-kusy, závesy a ďalšie. Modelovaná trasa je zároveň interaktívne graficky zobrazovaná. Vyhodnotenie výpočtov prebieha podľa noriem (ASME, EÚ, ...) používaných pre pevnostné výpočty potrubných trás, ale je možné vykonať výpočet bez náväznosti na normu. Z výsledkov je automaticky generovaný protokol, ktorý môže slúžiť ako doklad, či trasa zvolenej norme vyhovuje.

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows. Je tvorený z dvoch navzájom prepojených modulov: Tepelné straty a Ústredné vykurovanie. Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania a špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou. TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS

CADvent je objectARX aplikácia pre AutoCAD. CADvent je zameraný predovšetkým na vzduchotechniku, ale je možné rozšírenie o ďalšie odbory. Špecialita CADvent v porovnaní s ostatnými konkurenčnými produktmi je ľahká tvorba 3D projektov, vysoký štandart výpočtových aplikácií a rozsiahle možnosti prispôsobenia. Najnovšia verzia je zameraná na ďalšie zjednodušenie samotného kreslenia spolu s pridaním ďalších výrobkových databáz. Nechýbajú napríklad montážny, či zavesovací materiál. Vedľa možnosti kalkulácie tlakových strát, hlukových parametrov a autodimenzovaniu kruhového potrubia je doplnený aj o možnosť autodimenzovaniu  štvorhranného potrubia. 

Učebňa (NC309)a Učebňa (NC310)
 • hardvér: PC, dátový projektor
 • kapacita učebne: 36 študentov (NC309) a 18 študentov (NC310)

Špecializovaná učebňa (NB316)
 • hardvér: 18 pracovných staníc, dátový projektor, interaktívna tabuľa
 • softvér: Sysklass, AutoCAD, FactoryCAD, FactoryFlow, Profylax, QAD, Arena, Preactor, QPR

Laboratórium analýzy palív (NE108)
 • Kalorimeter, sušiaca váha, sušička palív, analytické váhy, lignotester, diferenciálny kompenzačný kalorimeter

V laboratóriu sa realizuje meranie výhrevnosti palív, vlhkosti palív, vyhodnocujú sa obsahy TZL, kvality peliet,...

Laboratórium merania v technike prostredia (NE109)
 • Obehové termostaty Julabo, vákuová súprava, vákuometer, ultrazvukové prietokomery, laboratórne zdroje prúdu a napätia, vzduchové tepelné čerpadlo, adsorpčné chladiace zariadenie, tunel na simuláciu prúdenia, meracie prístroje a zariadenia pre meranie teploty, prietoku, výkonu. Laboratórne zariadenie pre meranie parametrov vykurovacích sústav. Laboratórne zariadenie pre ciachovanie prietokomerov.

Laboratórium nízkopotenciálnych spotrebičov tepla (NI305)
 • Termostatická komora - meranie a výskum vykurovacích a chladiacich zariadení 
 •  Simulátor hĺbkových geotermálnych vrtov 
 •  Zariadenie pre meranie teplotných stavov výkonových prvkov pri nízkych teplotách Túto časť laboratória tvorí termostatická komora Binder s možnosťou nastavenia teplôt -50°C do 180°C a nastavenia relatívnej vlhkosti 0-100%.

 

Laboratórium zdrojov tepla (NI306)
 • hardvér: 3 meracie stanice s meracími ústredňami, 3 komíny na tuhé palivá, 1 komín na zemný plyn s prípojkovo zemného plynu, 3 analyzátory emisií (meranie O2, CO, CO2, NOx, SO2) , 1 analyzátor organických uhlíkov, 2 analyzátory tuhých znečisťujúcich látok, 3 presné váhy (možnosť váženia do 1500kg s prednostov d=0,01 kg), 1 suchý chladič na marenie 150kW tepelného výkonu, 1 mokrý chladič na marenie 300kW tepelného výkonu
 • softvér: AMR-WinControl

V laboratóriu sa uskutočňujú merania zdrojov tepla a ich energetických a environmentálnych parametrov, merania lokálnych zdrojov tepla (krbové vložky, krbové kachle, sporáky) a centrálnych zdrojov tepla na spaľovanie tuhých palív (kusové drevo, drvené pelety, pelety z fytomasy) a plynné paliva.

Laboratórium alternatívnych zdrojov tepla (NI412)
 • Experimentálny výskum premeny primárnej energie na teplo pri použití plynového tepelného čerpadla a obnoviteľných zdrojov energie. Simulátor hĺbkových geotermálnych vrtov

V laboratóriu sa uskutočňujú merania zdrojov tepla a ich energetických a environmentálnych parametrov, merania lokálnych zdrojov tepla (krbové vložky, krbové kachle, sporáky) a centrálnych zdrojov tepla na spaľovanie tuhých palív (kusové drevo, drvené pelety, pelety z fytomasy) a plynné paliva.

 • Experimentálna malokapacitná bioplynová stanica. Na spodnom podlaží laboratória v miestnosti NI 412 sa nachádza experimentálna malokapacitná bioplynová stanica na báze suchej fermentácie
 • Nekonvenčné zdroje tepla (mikrokogeneračné jednotky)

Na vrchnom podlaží laboratória sa nachádzajú dve mikrokogeneračné jednotky na báze palivového článku a Stirlingovho motora. Jedná sa o zariadenia, ktoré sú schopné vyrábať dva druhy energii (tepelná a elektrická) s vysokou účinnosťou v jednom zariadení.

Laboratórium merania tepelných čerpadiel (NC 310 B)

Meranie tepelných čerpadiel typu vzduch - voda pri rôznych nastaveniach teploty a vlhkosti okolitého priestoru; prívodu a odvodu teplonosného média vo vykurovacom okruhu. Po týchto meraniach je možné vyhodnotiť testované tepelné čerpadlo a certifikovať podľa príslušných noriem a smerníc. Zariadenie na meranie tepelného čerpadla pre zabezpečenie rozsahu skúšky podľa STN EN 14511 pozostáva z komponentov a funkčných prvkov: Meracia komora, Zvlhčovač, Regulovateľný zdroj tepla, Zdroj chladu, Zariadenie na meranie a odvod vyrobeného tepla.