Pracovník: Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Katedra: Katedra energetickej techniky

Kancelária: BB 313

tel.: +421 41 513 2857

e-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

Konzultačné hodiny: streda 12:00 – 14:00

ORCID ID: 0000-0003-0033-5663

Web of Science Researcher ID: ABA-4531-2020

Scopus Author Identifier: 55823843000

VUPCH:

Najvýznamnejšie publikácie: Najvýznamnejšie publikácie

Riešené projekty: Riešené projekty

Profesijný rast: Profesijný rast

    

      Ing. Katarína Kaduchová, PhD. Výskumné pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline, Katedre energetickej techniky od roku 2013. Od svojho pôsobenia na univerzite zabezpečovala cvičenia z oblasti mechaniky tekutín a termomechaniky. V súčastnosti spolu zabezpečuje predmet Technika prostredia a environmentalistika.

     Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na oblasť: optimalizácie nepriamo vyhrievaných zásobníkov teplej vody, tepelných trubíc, optimalizácie chladiacich stropov, zdrojov tepla. Má znalosti a skúsenosti s prípravou a participovaním na riešení domácich, ale aj zahraničných projektov. Podieľa resp. podieľala sa na viac ako 15 projektoch (APVV, VEGA, KEGA, EkoFOND, operačný program Výskum a Vývoj, operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Interreg V-A SR-ČR 2014-2020).

     Je autorkou/spoluautorkou: 3 vysokoškolských učebníc, 2 skrípt (učebných textov), 2 článkov CC, a viacerých článkov (viac ako 60): v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a v zahraničných a domácich zborníkoch.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.