Denné bakalárske štúdium

 

 

    

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Energetická a environmentálna technika

Forma štúdia: denná ( 3 roky )

Hlavný garant: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu:

       Predpoklad, že študent absolvoval druhostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Koľajové vozidlá, lode a lietadlá…). Výber sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline.

 

Ukončenie a vysokoškolský diplom:

        Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce a overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém. Absolventom bakalárskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul „bakalár“, v skratke „Bc.“.

 

Charakteristika študijného programu:

      Študijný program Energetická a environmentálna technika sa zameriava na zabezpečenie vhodného prostredia pre človeka z hľadiska tepelnej pohody a kvalitného ovzdušia. Značná pozornosť pri štúdiu sa venuje problematike znižovania tepelnej náročnosti technológií v priemysle, poľnohospodárstve a v doprave, na hospodárne využívanie tepelnej energie v komunálnej sfére, na využívanie alternatívnych zdrojov energie a na znižovanie zaťaženia životného prostredia z hľadiska ekologického. Svojim obsahom študijný program Energetická a environmentálna technika zahrňuje oblasť projektovania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných a plynárenských sústav. V rámci štúdia sa študenti zoznámia s novými a modernými trendmi v uvedených oblastiach. Zároveň získajú odborný základ a praktické skúsenosti nevyhnutné na riešenie širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním energetických technológií nízko energetických a inteligentných budov. Študenti sa zoznámia i s energetickým manažmentom prevádzkovania energetických zariadení v priemyselnej i komunálnej sfére. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je i oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, tepelných čerpadiel a pod.) Študent sa môže na základe voliteľných predmetov profilovať buď v odbornosti vykurovania, klimatizácie a vetrania, alebo v plynárenstve. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení individuálne zadaného semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program sa končí záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Absolventi štúdia sa v praxi veľmi dobre uplatnia v žiadaných profesiách pri projektovaní a prevádzkovaní vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, v ktorých sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti tepelných technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v bytovej výstavbe) a pri reálnych aplikáciách alternatívnych zdrojov energie. Na bakalárske štúdium v programe Energetická a environmentálna technika nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom programe Technika prostredia.

 

Prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov:

      Absolvent štúdia sa v praxi uplatňuje v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako i v tých oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej sfére) a využívania alternatívnych zdrojov energie.

© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.