pat.jpg

Pracovník: Ing. Marek Patsch, PhD.

Katedra: Katedra energetickej techniky

Kancelária: BC 314

tel.: +421 41 513 2867

e-mail: marek.patsch@fstroj.uniza.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00

ORCID ID: 0000-0003-3918-7899

Web of Science Researcher ID: AAI-6145-2021

Scopus Author Identifier: 55837373100

VUPCH:

Najvýznamnejšie publikácie: Najvýznamnejšie publikácie

Riešené projekty: Riešené projekty

Profesijný rast: Profesijný rast

 

Ing. Marek Patsch, PhD.

      Pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre energetickej techniky od roku 2011. Pedagogicky zabezpečuje výuku viacerých predmetov z oblasti energetickej techniky: Palivá v energetike; Obnoviteľné zdroje energie; Kombinovaná výroba energie; Inžinierska termodynamika; Technika ochrany ovzdušia; Zdroje a spracovanie odpadov.

      Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na výskum v oblasti prúdenia tekutín (PIV – Particle Image Velocymetry, CTA – Constant Temperature Anemometry, UVP – Ultrasound Velocity Profiler), v oblasti energetického zhodnocovania odpadov a spaľovania alternatívnych kvapalných palív, kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, prenosu tepla a hmoty. Má znalosti a skúsenosti s riešením domácich, ale aj zahraničných projektov, na ich riešení sa podieľal ako zodpovedný riešiteľ a člen riešiteľských kolektívov (APVV, VEGA, KEGA, EkoFond, UNIVNET, New Horizons)

     Je autorom/spoluautorom: 1 vedeckej monografie, 2 kapitol v domácich monografiách a 2 kapitol v zahraničných monografiách, 2 vysokoškolských učebníc, 1 skrípt a viacerých článkov v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a v zahraničných a domácich konferenčných zborníkoch.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.