Ing. Peter Pilát, PhD.

Ing. Peter Pilát, PhD.

Kancelária: BB 314

tel.: +421 41 513 2867 
e-mail: peter.pilat@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-2709-9675
Web of Science ResearcherID:  AAG-1496-2021
Scopus Author Identifier: 55837197500

Profesijné zameranie

 • tepelnotechnické posúdenie budov
 • energetické hodnotenie budov
 • termovízia a termovízne posudky budov a energetických zariadení
 • projektovanie vykurovania
 • odborné skúšky a odborné prehliadky plynových zariadení
 • meranie spalín a nastavovanie spaľovacích procesov plynových zariadení
 • certifikovaná kontrola vykurovacích a chladiacich systémov
 • meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod..
 • Experimnetálne merania v laboratóriu katedry energetickej techniky.
 • Experimentálne merania na zdrojoch tepla
 • Návrh výmenníkov tepla a zariadení na spätné získavanie energie

Najvýznamnejšie publikácie

Pilát, P., Patsch, M., Malcho, M., : Solar heat utilization for adsorption cooling device, In: Experimental fluid mechanics 2011 : proceedings of the international conference : November 22.-25, 2011, Jičín, Czech Republic. Vol. 2. - Liberec: Technical University, 2011. - ISBN 978-80-7372-784-0. - S. 919-922

Pilát, P., Patsch, M., Jandačka, J.,  et al.: Analysis of problems with dry fermentation process for biogas production, In: Experimental fluid mechanics 2011 : proceedings of the international conference : November 22.-25, 2011, Jičín, Czech Republic. Vol. 2. - Liberec: Technical University, 2011. - ISBN 978-80-7372-784-0. - S. 923-927

Pilat, P., Patsch, M., Papucik, S., Vantuch, M., : Heat transfer to the adsorbent in solar adsorption cooling device, In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : XIX. international scientific conference : proceedings : 09.04.-11.04.2014 Liptovský Ján, Slovakia. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0855-2. - S. 199-202

Patsch, M., Pilat, P., : The Using of Fuel Cell in Micro-Cogeneration Unit, In: ECS Transactions : conference proceedings publication. - ISSN 1938-6737. - Pennington: The Electrochemical Society. - s. 265-271 [print].

Papučík, Š., Pilát, P., Hrabovský, P., Patsch, M.: Influence of water grid on combustion process in small dendromass heat source, In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy 2016. - [S.l.]: American Institute of Physics Publising, 2016. - ISBN 978-0-7354-1402-0. - [5] s.

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

 • Optimalizácia fermentačného reaktora pre suchú fermentáciu VEGA 1/0258/09
 • Inovácia vzdelávacích programov v oblasti energetiky– NFP 304010U698 Interreg V-A SK-CZ

Spoluriešiteľ

 • Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti /UNIVNET/
 • Inovace pro zdroje energie Interreg V-A SK-CZ
 • Vizualizácia prúdenia v technike prostredia
 • Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla
 • Zdroje tepla a znečisťovanie životného prostredia
 • Optimalizácia energetických vstupov pre rýchle generovanie hydrátov zemného plynu a biometánu na akumuláciu vysokopotenciálnej primárnej energie
 • Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola
 • Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne
 • Chladenie na základe fyzikálnych a chemických procesov
 • Akumulácia vysokopotenciálnej energie cez proces generovania hydrátov zemného plynu a biometánu
 • Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji
 • Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov
 • Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora
 • Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití tepelných čerpadiel a OZE
 • Optimalizácia spaľovacieho procesu v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy
 • Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike
 • Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy
 • Chladenie výkonových elektornických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov
 • Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hľbkovom vrte
 • Vplyv podmienok spaľovania drevnej biomasy na tvorbu tuhých znečisťujúcich častíc
 • Environmentálne a energetické aspekty spaľovania biomasy
 • Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovania tuhej biomasy
 • Optimalizácia prúdového poľa v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti požiarnej bezpečnosti
 • Systémy chladenia statických meničov
 • Distribúcia vzduchu v medznej vrstve vzduchotechnického kanála lamelovými klapkami pri vetraní cestných tunelov
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.