vantuch.jpg

Pracovník: Ing. Martin Vantúch, PhD.

Katedra: Katedra energetickej techniky

Kancelária: BC 314

tel.: +421 41 513 2871

e-mail: martin.vantuch@fstroj.uniza.sk

Konzultačné hodiny: piatok 08:00 – 10:00

ORCID ID: 0000-0002-2610-7434

Web of Science Researcher ID: AAI-8915-2021

Scopus Author Identifier: 55634558800

VUPCH:

Najvýznamnejšie publikácie: Najvýznamnejšie publikácie

Riešené projekty: Riešené projekty

Profesijný rast: Profesijný rast

 

 

     Ing. Martin VANTÚCH, PhD. Pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre energetickej techniky od roku 2009 ako výskumný pracovník. Od svojho pôsobenia na univerzite zabezpečoval viacero predmetov z oblasti energetickej techniky, vykurovania, vzduchotechniky, projektovania v energetike, vybraných statí z techniky. V súčasnosti sa rámci svojej výskumnej pôsobnosti zameriava hlavne na oblasť projektovania vykurovacích, klimatizačných a vzduchotechnických systémov, výskum v oblasti vzduchotechniky a tepelnej techniky. Počas svojej praxe prednášal a viedol cvičenia vo viac ako ôsmich predmetoch.

     Má dlhoročné znalosti a skúsenosti s participovaním na riešení domácich, ale aj zahraničných projektov. Podieľa resp. podieľal sa na viac ako 15 projektoch (APVV, VEGA, KEGA, EkoFOND, operačný program Výskum a Vývoj, Vzdelávanie, operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Interreg V-A SR-ČR 2014-2020).

     Je autorom/spoluautorom: 2 učebných textov, 1 článku CC, 2 úžitkových vzorov a viacerých článkov (viac ako 70): v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a v zahraničných a domácich zborníkoch.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.