Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

 

intr.png

 

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne

Akronym: STROCH

Kód projektu: 304011Y280

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.“

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Špecifický cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Partneri projektu:

 

Vedúci partner (VP)

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovenská republika

 

Kontaktné osoby projektu (VP)

Ing. Richard Lenhard, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2866

E-mail: richard.lenhard@fstroj.uniza.sk

 

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2857

E-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk


 

Hlavný cezhraničný partner (HCP)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

Česká republika

Organizačná zložka:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Nad Stráněmi 4511

760 01 Zlín

Česká republika


 

Kontaktné osoby projektu (HCP)

Ing. Stanislav Sehnálek

Tel.: 420 602 787 700

E-mail: sehnalek@utb.cz

Ing. Martin Zálešák, CSc.

Tel.: 420 736 672 122

E-mail: zalesak@utb.cz

vlajky

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

321 334,75 EUR z toho:

Žilinská univerzita v Žiline: 165 523,42 EUR

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 155 811,33 EUR


 

Celková výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít projektu: 273 134,53 EUR z toho:

85 % – Žilinská univerzita v Žiline: 140 694,90 EUR

85 % – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 132 439,63 EUR


 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu:

10 % – Žilinská univerzita v Žiline: 16 552,34 EUR

 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ČR na realizáciu aktivít projektu:

5 % – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 7 790,56 EUR

 

Celkové vlastné zdroje financovania projektu: 23 857,32 EUR z toho:

5 % – Žilinská univerzita v Žiline: 8 276,18 EUR

10 % – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 15 581,14 EUR

 

Termín realizácie projektu: december 2020 – november 2022

Stručný popis projektu:

      

     Hlavným cieľom projektu je výskum, vývoj a realizácia vhodného konštrukčného riešenia technologicky konkurenčných chladiacich panelov pre stropné chladenie a nájdenie ich vhodného konštrukčného riešenia s využitím tepelno-akumulačných materiálov (PCM), ktoré by dosahovali porovnateľné a lepšie výkonové parametre v porovnaní s doterajšími, pri tepelnom spáde 16/22/26.

       Projekt si kladie za cieľ vyvinúť v spolupráci dvoch univerzitných výskumných pracovísk a cieľovej firmy novo konštruované technologicky konkurenčné chladiace panely pre stropné chladenie a realizovať relevantnú výmenu skúsenosti medzi dvomi univerzitnými výskumnými pracoviskami (Katedry energetickej techniky(ďalej len KET) SjF ŽU v Žiline a Regionálneho výskumného centra CEBIA-Tech pod Fakultou aplikovanej informatiky, UTB v Zlíne (CEBIA-Tech), ktoré sú vybavené modernými simulačnými softvérovými balíkmi na numerické modelovanie prenosu tepla z chladeného priestoru do chladiaceho panelu pre optimalizáciu ich konštrukcie z hľadiska technologických procesov pri ich výrobe i termokinetických vlastností konštrukcie panela v smere toku tepla a špičkovou experimentálnou bázou na vykonanie verifikačných meraní novo navrhnutých chladiacich stropov, transfer technológií na výrobu novo navrhnutých panelov do cieľovej výrobnej firmy zo Žilinského samosprávneho kraja.

        Riešenie projektu bude obsahovať aj najmodernejšie simulačné numerické modely prenosu tepla do navrhnutých chladiacich stropných panelov v kóde Fluent, s ktorými má riešiteľ dlhoročné pozitívne skúsenosti. Numerické simulácie budú verifikované na experimentálnych zariadeniach oboch partnerských univerzitných pracovísk. Problém vhodného konštrukčného riešenia technologicky konkurenčných chladiacich panelov pre stropné chladenie je riešený na úrovni posledných poznatkov a nadväzuje na už z časti vykonaný výskum využitia využitím tepelno-akumulačných materiálov (PCM) a na predbežné skúšky realizovateľnosti v Laboratóriu techniky prostredia UTB Zlín. Využitie projektu je vysoko aktuálne aj pri riešení zníženia tepelnej záťaže v letnom období roka u ľahkých stavieb.

 

Aktivity projektu:

Riadenie projektu.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu.

A)  Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).

A2. Stretnutie pracovného/expertného tímu.

A6. Realizácia aplikovaného výskumu/ vývoja na základe definície požiadaviek s dorazom na zapojenie stredísk  výskumu/vývoja a vysokých škôl  (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj).

A7. Realizácia znalostného transferu.

 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika:

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Česká republika:

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o aktivitách, resp. Vášho záujmu na účasti na aktivitách projektu nás môžete kontaktovať:

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, Tel.: +421 41 / 513 2866

E-mail: richard.lenhard@fstroj.uniza.sk

pcs_web.jpg
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.