Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

 

intr.png

 

Inovace pro zdroje energie

 

Akronym: INOZE

Kód projektu: 304011Y352

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a

štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.“

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Špecifický cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Partneri projektu:

 

Hlavný cezhraničný partner (HCP)

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovenská republika

 

Kontaktná osoba projektu (HCP)

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2855

E-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

Vedúci partner (VP)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Česká republika

Kontaktné osoby projektu (VP)

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

Tel.: +420 597 323 847

E-mail: jan.kolonicny@vsb.cz

 

Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D.

Tel.: +420 597 323 876

E-mail: silvie.petrankova.sevcikova@vsb.cz

vlajky

 

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

310 412,12 EUR z toho:

Žilinská univerzita v Žiline: 155 913,90 EUR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 154 498,22 EUR

Celková výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít projektu: 263 850,29 EUR z toho:

85 % – Žilinská univerzita v Žiline: 132 526,81 EUR

85 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 131 323,48 EUR

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu:

10 % – Žilinská univerzita v Žiline: 15 591,39 EUR

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ČR na realizáciu aktivít projektu:

5 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 7 724,91 EUR

Celkové vlastné zdroje verejné: 23 245,53 EUR z toho:

5 % – Žilinská univerzita v Žiline: 7 795,70 EUR

10 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 15 449,83 EUR

Termín realizácie projektu: september 2020 – august 2022

Stručný popis projektu:

Primárnym cieľom projektu je rozvoj spolupráce medzi dvoma univerzitnými pracoviskami a malými a strednými podnikmi (MSP), ktoré predstavujú cieľovú skupinu projektu. MSP vďaka vytvorenému „partnerstvu“ bude profitovať z prístupu ku špičkovému vybaveniu univerzitných pracovísk a k najnovším poznatkom v odbore, vďaka prenosu znalostí z akademického prostredia. Aktívnejšie prepojenie univerzít so svetom podnikania umožní zlepšiť inovačný systém a konkurencieschopnosť MSP, ktoré majú v rozvoji miestnej ekonomiky nezastupiteľnú úlohu. Prenos znalostí bude prebiehať v rovine transferu výsledkov výskumu. Projekt bude zameraný najmä na firmy zaoberajúce sa vývojom a výrobou spaľovacích zariadení na tuhé palivá malých a stredných výkonov (do cca 300 kW). Ďalším zameraním budú aj alternatívne zdroje energie a technika ochrany ovzdušia.

Aktivity projektu:

Riadenie projektu.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu.

  1. Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).

A1. Vytvorenie pracovného/expertného tímu.

A2. Stretnutie pracovného/expertného tímu.

A5. Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami.

A6. Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dorazom na zapojenie stredísk  výskumu/vývoja a vysokých škôl  (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj).

A7. Realizácia znalostného transferu.

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika:

Žilinský kraj

Česká republika:

Moravskoslezský kraj

V prípade záujmu o bližšie informácie o aktivitách, resp. Vášho záujmu na účasti na aktivitách projektu nás môžete kontaktovať na:

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, Tel.: +421 41 / 513 2855

E-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

pcs_web.jpg
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.