Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

 

eu1.jpg

 

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Akronym: IVPVOE

Kód projektu: 304011U698

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.“

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

 

Partneri projektu:

Hlavný cezhraničný partner (HCP)

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovenská republika

 

Kontaktné osoby projektu (HCP)

Ing. Peter Pilát, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2867

E-mail: peter.pilat@fstroj.uniza.sk

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2857

E-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

 

Vedúci partner (VP)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

Česká republika

 

Kontaktné osoby projektu (VP)

Ing. Jan Koloničný, PhD.

Tel.: 00420597323847

E-mail: jan.kolonicny@vsb.cz

 

vlajky

 

 

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

156 399,55 EUR z toho:

Žilinská univerzita v Žiline: 77 392,30 EUR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 79 007,25 EUR

 

Celková výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít projektu: 132 939,61 EUR z toho:

85 % – Žilinská univerzita v Žiline: 65 783,45 EUR

85 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 67 156,16 EUR

 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu:

10 % – Žilinská univerzita v Žiline: 7 739,23 EUR

 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ČR na realizáciu aktivít projektu:

5 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 3 950,36 EUR

 

Celkové iné verejné zdroje financovania projektu: 11 770,35 EUR z toho:

5 % – Žilinská univerzita v Žiline: 3 869,62 EUR

10 % – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 7 900,73 EUR

 

Termín realizácie projektu: január 2020 – jún 2021 

 

Stručný popis projektu:

       Hlavným cieľom projektu je zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce formou zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania k potrebám trhu práce. Cieľ bude dosiahnutý inováciou vybraných predmetov vzdelávania, rozšírením experimentálnej výuky, stážami a výmennými pobytmi, to všetko v spolupráci s priemyslovými podnikmi. Budú inovované zásadné energetické predmety a budú tiež rozšírené o súvisiacu oblasť bezpečnosti a realizáciu dodávok energií, vodíkovej energetiky a využitia batériových úložísk, ako aj o nový koncept decentralizácie na báze využitia obnoviteľných zdrojov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti bakalárskych, magisterských a doktorských študijných odborov, ale tiež súvisiaci pedagogický personál a priemyslové podniky ako budúci zamestnávatelia. Projekt sa svojimi aktivitami a výstupmi zameriava na priemyslové kraje Moravskosliezský a Žilinský.

 

Aktivity projektu:

Riadenie projektu.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu.

A) Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

A5 – Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity (zavedenie do procesu výučby).

A7 – Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, učebníc/učebných textov/metodických príručiek.

A9 – Výmenné stáže doktorandov/pedagógov.

A10 – Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

B) Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne.

B17 – Realizácia spoločného seminára/konferencie/okrúhleho stola.

C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.

C6 – Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu (iba doplnkovo).

F) Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu.

F10 – Stretnutia zainteresovaných osôb k vzájomnej výmene skúseností a získaných poznatkov z realizácie projektu.

F16 – Poriadenie vybavenia pre spoločnú odbornú prípravu.

G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

G1 – Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností, požiadaviek trhu práce na vzdelávací systém, zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a informácií.

G2 – Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov.

 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika:

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Česká republika:

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o aktivitách, resp. Vášho záujmu na účasti na aktivitách projektu nás môžete kontaktovať:

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, Tel.: +421 41 / 513 2867

E-mail: peter.pilat@fstroj.uniza.sk

 
 

Viac informácii nájdete tu:

 

progczsk.png
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.