Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

 

intr.png

 

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

Akronym: VOPES

Kód projektu: 304011D102

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.“

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Partneri projektu:

 

Vedúci partner (VP)

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovenská republika

 

Kontaktné osoby projektu (VP)

doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2863

E-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2857

E-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Tel.: +421 41 / 513 2859

E-mail: jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk

 

Hlavný cezhraničný partner (HCP)

Vysoké učení technické v Brne

Antonínská 548/1

601 90 Brno

Česká republika

 

Kontaktné osoby projektu (HCP)

Ing. Jiří Hejčík, PhD.

Tel.: +420 541 143 284

E-mail: jiri.hejcik@vutbr.cz

Bc. Jana Viktorinová

Tel.: +420 541 143 280

E-mail: jana.viktorinova@vutbr.cz

vlajky

 

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

261 564,98 EUR z toho:

Žilinská univerzita v Žiline: 135 136,18 EUR

Vysoké učení technické v Brne: 126 428,81 EUR

 

Celková výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít projektu: 222 330,22 EUR z toho:

85 % – Žilinská univerzita v Žiline: 114 865,74 EUR

85 % – Vysoké učení technické v Brne: 107 464,48 EUR

 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu:

10 % – Žilinská univerzita v Žiline: 13 513,61 EUR

 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ČR na realizáciu aktivít projektu:

5 % – Vysoké učení technické v Brne: 6 321,44 EUR

 

Celkové vlastné zdroje financovania projektu: 19 399,71 EUR z toho:

5 % – Žilinská univerzita v Žiline: 6 756, 82 EUR

10 % – Vysoké učení technické v Brne: 12 652, 89 EUR

 

Termín realizácie projektu: február 2018 – január 2020

Stručný popis projektu:

       Hlavným cieľom projektu je vytvorenie novej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zvyšovania odbornosti a praktických skúseností absolventov, vzájomná výmeny vedomostí a skúseností medzi participujúcimi univerzitami a medzi univerzitami a priemyselnými podnikmi. Projekt je zameraný na študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, pedagógov a na priemyselné podniky. Dôjde k príprave študijných materiálov, k inovovaniu študijných plánov, ako aj k výmenným stážam, výmenným pobytom, seminárom, ktoré budú zamerané na získavanie znalostí a praktických skúseností pri využívaní nových technológií a zariadení v univerzitnom prostredí a v praxi. Aktivity a výstupy projektu sú cielené na celú cezhraničnú oblasť definovanou výzvou.

 

Aktivity projektu:

A) Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity1 (zavedenie do procesu výučby).

Vydanie/tlač pracovných listov/pracovných zošitov, učebníc/učebných textov/metodických príručiek.

Výmenné stáže doktorandov/pedagógov.

Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

B) Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne.

Realizácia spoločného seminára/konferencie/okrúhleho stola.

C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.

Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu (iba doplnkovo).

F) Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu.

Stretnutia zainteresovaných osôb k vzájomnej výmene skúseností  a získaných poznatkov z realizácie projektu.

Poriadenie vybavenia pre spoločnú odbornú prípravu.

G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností, požiadaviek trhu práce na vzdelávací systém, zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a informácií.

Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov.

Riadenie projektu.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu.

 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika:

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Česká republika:

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

 

Priebeh aktivít

Dotazník:

Cieľom je zistiť požiadavky zamestnávateľov na absolventov odboru Energetické stroje a zariadenia na Katedre energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, popr. odboru Technika prostredia, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brne.

Dotazník pre firmy: Dotazník

 

Spolupracujúce firmy:

Emerson Climate Technologies, s.r.o. – významný producent komponentov a systémov v oblasti chladiacej techniky a tepelných čerpadiel.

IVAR CS spol. s r.o. – spoločnosť zaoberajúca sa vykurovaním, tepelnou technikou, čerpaciou technikou, úpravou a filtráciou vody.

GEOTHERM Slovakia s.r.o. – spoločnosť, ktorá ponúka tepelné čerpadlá, solárne systémy, podlahové vykurovanie, domáce fotovoltaické elektrárne, vetranie a rekuperáciu vzduchu.

KOLTEN, spol. s r.o. – spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti klimatizácie a vzduchotechniky.

MANDÍK, a.s. – významný výrobca vzduchotechnických a protipožiarnych komponentov, klimatizačných jednotiek a priemyselných vykurovacích systémov.

 

Realizované stáže

Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov.

 

Emerson Climate Technologies, s.r.o.

ect.jpg

IVAR CS spol. s r.o.

ivar.jpg

GEOTHERM Slovakia s.r.o.

geo1.jpg

KOLTEN, spol. s r.o.

kolten.jpg

MANDÍK, a.s.

mandik.jpg

Výmenné stáže doktorandov/pedagógov/študentov u cezhraničného partnera projektu

staz1.jpg
staz2.jpg

 

 

Seminár s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných skúseností študentov pre potreby trhu práce“

 

        V dňoch 02.10. – 03.10.2019  sa v priestoroch hotela KLAR, 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš uskutočnil seminár k projektu „Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov“ 304011D102, realizovaného s finančným prispením Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc; v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktorý organizovala Katedra energetickej techniky, Žilinskej univerzity v Žiline.

         Seminár bol určený pre pracovníkov Katedry energetickej techniky, Žilinskej univerzity v Žiline a Fakulty strojného inženýrství, Vysokého učení technického v Brne.

        Realizovaný dvojdňový seminár bol venovaný oblastiam energetických úspor, zariadeniam pre zníženie energetickej náročnosti, hodnoteniam efektivity energetických zariadení, simulácií a zaistenia a hodnotenia pohody (kvality) prostredia …

         Seminár otvoril vedúci Katedry energetickej techniky prof. RNDr. Milan Malcho, CSc. ktorý privítal všetkých účastníkov seminára. Na úvod seminára boli prezentované informácie o riešení projektu „Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov“.

       Na seminári vystúpili nielen študenti z absolvovaných výmenných stáži –  pobytov, ale aj pedagógovia, a pozvaní externí prednášajúci, ktorí sa dlhodobo venujú danej problematike.

       Tieto prednášky umožnili značne rozšíriť znalosť z danej problematiky, pretože vďaka dostatočnému času bolo možné ísť do hĺbky problémov a tým sa podporila kvalita prenosu informácií.

 

sem1.jpg
sem2.jpg

 

Učebné texty 

Vytvorené učebné texty:

  • „Výmenníky tepla“
  • „Chladiace obehy a tepelné čerpadlá“
  • „Vetranie a klimatizácia – návody pre laboratórne úlohy“,

vznikli ako výsledok spolupráce medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Vysokým učením technickým v Brne, ktoré sa spoločne podieľali na projekte: „Výmena odborných poznatkov a skúseností z oblastí energetických systémov“ – VOPES (ITMS2014+: 304011D102) v rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Jedným z cieľov projektu bolo harmonizovať výučbu v oblasti energetiky a prispieť tak k prekonávaniu istých bariér (rôzny vývoj odborov v minulosti, rôzna podpora rozvoja odborov výučby atď.), ktoré stále pretrvávajú na oboch stranách hraníc (ČR – SR). Aby bol text dobre prístupný študentom/-kám z oboch štátov sú učebné texty/skriptá vydané v slovenskom a českom jazyku.

01_Výmenníky_tepla

02_Chladiace obehy a tepelné čerpadlá

03_Vetranie a klimatizácia

V prípade záujmu o bližšie informácie o aktivitách, resp. Vášho záujmu na účasti na aktivitách projektu nás môžete kontaktovať:

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, Tel.: +421 41 / 513 2863, 2857

E-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.skkatarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

 

Viac informácii nájdete tu:

progczsk.png
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.