Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

 

Výber z realizovaných projektov

 

KEGA

Inovatívne prístupy k modelovaniu dynamiky tekutín v energetických systémoch. Obdobie riešenia: 2022-2024. Riešiteľ projektu.

Inovačné metódy zvyšovania tepelnej účinnosti malých zdrojov tepla pomocou spätného získavania tepla cez fázové premeny. Obdobie riešenia: 2021-2023. Riešiteľ projektu.

Ukladanie uhľovodíkových plynov do hydrátových štruktúr ako alternatívny spôsob akumulácie energie. Obdobie riešenia: 2018-2020. Riešiteľ projektu.

 

VEGA

Optimalizácia energetických vstupov pre rýchle generovanie hydrátov zemného plynu a biometánu na akumuláciu vysokopotenciálnej primárnej energie. Obdobie riešenia: 2018-2020. Riešiteľ projektu.

Vplyv obsahu kôry a aditív na mechanické, energetické a environmentálne vlastnosti drevných peliet. Obdobie riešenia: 2015-2017. Riešiteľ projektu.

 

APVV

Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne. Obdobie riešenia: 2016-2019. Riešiteľ projektu.

 

ŠF EÚ

Vývoj unikátneho produktu smart mini hybridného tepelného čerpadla ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti ETOPALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. Obdobie riešenia: 2021-2023. Riešiteľ projektu.

Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov. Obdobie riešenia: 2011-2015. Riešiteľ projektu.

Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hĺbkovom vrte. Obdobie riešenia: 2009-2012. Riešiteľ projektu.

 

Program cezhraničnej spolupráce

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne. Obdobie riešenia: 2020-2022. Projektový manažér.

Inovace pro zdroje energie. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu.

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu.

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov. Obdobie riešenia: 2018-2020. Riešiteľ projektu.

Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach. Obdobie riešenia: 2014-2015. Riešiteľ projektu.

Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji. Obdobie riešenia: 2013-2014. Riešiteľ projektu.

Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov. Obdobie riešenia: 2013-2014. Riešiteľ projektu.

 

EkoFond

Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora. Obdobie riešenia: 2012-2013. Riešiteľ projektu.

 

Grantový systém UNIZA

Prenosný systém solárneho generátora s využitím superkondenzátorov. Obdobie riešenia: 2021-2022. Vedúca projektu.

Prenos tepla z chladného priestoru do chladiaceho panelu s využitím tepelno-akumulačných materiálov. Obdobie riešenia: 2020-2021. Zodpovedný riešiteľ.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.