Som študent so špecifickými potrebami

Študent so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Podporné služby

Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby.

Poskytovanie podporných služieb

Najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov.

určením osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon), individuálnym prístupom učiteľov,

odpustením  školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvdou špecifickej potreby.

Ako postupovať ak som študent so špecifickými potrebami

1. Som študent so špecifickými potrebami?

Do skupiny osôb so ŠP patria uchádzači o štúdium a študenti so zdravotným znevýhodnením a poruchami učenia.

3. Zaslanie formulára

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie s prílohami (lekársky nález, vyjadrenie odborného lekára atď.) študent predkladá koordinátorovi svojej fakulty.

Na koho sa obrátiť

Strojnícka fakulta

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

tel.: +421 41 513 2519, 4962

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

Univerzitná koordinátorka

PhDr. Katarína Gažová

Oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.