Termostatická komora
  • riadi teplotu v skúšobnom priestore
  • udržiavanie teploty s odchýlkou +/- 0,5°C
  • rozmery 4x4x3m

 

 

 

Laboratórium nízkopotenciálnych spotrebičov tepla BI005

      

        Laboratórium, v ktorom sa realizujú experimentálne merania v rámci cvičení z rôznych predmetov, bakalárskych a inžinierskych prác.  Pracovisko je zamerané na experimenty, merania a skúšky v oblasti nízkopotenciálnych spotrebičov tepla. Pracovisko disponuje termostatickou komorou o rozmeroch 4 x 4 x 4 m na meranie výkonových parametrov vykurovacích a chladiacich telies, systém zberu údajov počas meraní - prietokomery, termočlánky, vlhkomery, anemometre, atď. Na pracovisku sa realizujú merania vykurovacích a chladiacich telies do tepelných, resp. chladiacich výkonov 6 kW. Okrem komory sa tu nachádza aj simulačné zariadenie na prestup tepla z horniny do potrubia s teplonosnou látkou, pri získavaní nízkopotenciálneho tepla zo zemných vrtov.

Vybavenie laboratória:

Termostatická komora (1 ks), Tenzometrické snímače tlaku (6 ks), Snímače prietoku (2 ks), Coriolisov hmotnostný prietokomer (1 ks), Testovacia komora Binder MKF720 (1 ks), Obehový chladič FLW11006 (1 ks), Suchý chladič SHLN-165D (1 ks), Chladiaca veža (1 ks), Kryostat FP40-HE (1 ks), Trúbková pec L T50/750/13 (1 ks), Menič frekvencie VQFREM 400 037, Vákuová súprava PC3/RZ6, Vetrací systém skúšobného priestoru, Muflová pec LH30/13, regulátor industry, Zariadenie na meranie prúdiaceho profilu kvapalín, Zariadenie na meranie prúdiaceho profilu vzduchu, Anemometer s kalibráciou snímačov, Skúšobný zdroj HT 80-I VN

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň – palivá v energetike, zdroje a premena energie, zdroje tepla a chladu, energetické využívanie odpadov, Vykurovacie a vetracie systémy, Potrubné siete, Plynárenstvo, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca

2. Stupeň – Energetické stroje, Prenos tepla a hmoty, Vykurovanie, Centrálne zásobovanie teplom, Projektovanie plynárenských sústav, Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, Zdravotechnika, Projektovanie vetracích a klimatizačných sústav, Meranie v technike prostredia, Kombinovaná výroba energie, Chladiaca technika a tepelné čerpadlá, Projektovanie vykurovacích sústav, Vetranie a klimatizácia, Regulácia tepelných zariadení, Výmenníky tepla, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca

3. Stupeň – vedecká práca, vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, vybrané state z energetiky prostredia, vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, vybrané state z prenosu tepla a hmoty, vybrané state z energetických systémov, dizertačný projekt, dizertačná práca

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.