Denné inžinierske štúdium

 

 

    

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Technika prostredia

Forma štúdia: denná ( 2 roky )

Hlavný garant: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu:

     Predpoklad, že študent absolvoval druhostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Koľajové vozidlá, lode a lietadlá…). Výber sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline.

 

Ukončenie a vysokoškolský diplom:

     Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce, overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania a kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru. Absolventom inžinierskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul „inžinier“, v skratke „Ing.“.

 

Charakteristika študijného programu:

     Absolvent získa znalosti o konštrukcii, projektovaní a skúšaní technických zariadení pre úpravu stavu prostredia. Sú to zariadenia na úpravu mikroklímy a čistoty ovzdušia vo vnútornom prostredí, hlavne zariadenia vetracie, klimatizačné a vykurovacie, včítane systémov pre zásobovanie tepelnou energiou a zemným plynom. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, konštrukciou a prevádzkou zdrojov tepla, čerpadiel a kompresorov, kogeneračných jednotiek a ostatných zariadení, ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, ako i konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie ( slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.). Na inžinierske štúdium v programe Technika prostredia nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.