Informačný systém vedy a výskumu

Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV) Žilinskej univerzity je základným podporným nástrojom pre sledovanie vedecko-výskumných aktivít pracovníkov ŽU. V súčasnej úrovni spracovania ponúka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových schém. Podporuje riadenie vedy a výskumu na ŽU, zjednodušuje administratívne procesy, uľahčuje a zefektívňuje činnosti pracovníkov ŽU a umožňuje spracovanie výstupov pre riadiace zložky a osobné aktivity pracovníkov. Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti.

Informačný systém ponúka okrem základnej evidencie projektov na všetkých úrovniach riešenia – od projektového zámeru až po ukončenie riešenia – sledovanie riešiteľského kolektívu a jeho kapacity, vrátane spolupracujúcich organizácií, harmonogram riešenia, finančné riadenie, informácie o riešení a prezentované správy. Pri zaevidovaní publikačnej činnosti a patentových aktivít systém umožňuje priradenie aktivity k autorovi a tiež k materskému výskumnému projektu. Systém ponúka užívateľovi výstupy na základe vlastnej definície.

Prístup do informačného systému pre vedu a výskum ŽU

Informačný systém pre podporu riadenia vedy a výskumu na ŽU bol vytvorený ako jeden z výsledných produktov riešenia projektu Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.