PREČO ŠTUDOVAŤ ŠTÚDIJNÝ PROGRAM „ENERGETICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA TECHNIKA“

 

 • Energetika je jedným z kľúčových faktorov ekonomickej stability každej krajiny, ktorý sa zaoberá hospodárnym a efektívnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie aplikáciou najmodernejších technických zariadení pre transformáciu a nakladanie s energiami, reguláciou a prevádzkou energetických zariadení.
 • Výroba a následne i samotná spotreba energie vytvára z pohľadu environmentalistiky záťaž na životné prostredie. Preto sa kladie veľký dôraz na znižovanie environmentálnej záťaže, tzv. uhlíkovej stopy, aplikáciou environmentálnych zariadení pre jej znižovanie resp. aplikáciou obnoviteľných zdrojov energie.
 • Energetika ovplyvňuje každého z nás z pohľadu zabezpečenia našej tepelnej pohody (vykurovanie, vetranie a klimatizácia, chladenie, osvetlenie, vlhkosť a čistota vzduchu,…), vynaložených finančných nákladov a v neposlednom rade aj z pohľadu toho, v akom prostredí žijeme.
 • Energetika je perspektívny odbor, ktorý má veľkú budúcnosť, ako na Slovensku, tak i v zahraničí.
 • Absolvovanie študijného programu „Energetická a environmentálna technika“ otvára široké možnosti uplatnenia v praxi. Počas štúdia študenti získajú široké vedomosti o energiách a energetike, ich zdrojoch, o ich efektívnej transformácií a využívaní, o energetickej a environmentálnej technike, o chladiacej technike, o využívaní obnoviteľných zdrojoch energií, plynárenstve, vykurovaní a vetraní a energetickom zhodnocovaní odpadov, čo im dáva veľmi dobrý predpoklad pre ich uplatnenie v praxi.
 • Hospodárne a efektívne využívanie energetických zdrojov a ich dopady na životné prostredie si vyžaduje stále nových odborníkov, čo dáva našim absolventom výhodnú pozíciu pri získavaní budúceho zamestnania. Naši absolventi sú veľmi žiadaní s vysokou mierou uplatnenia. Katedra energetickej techniky má veľmi veľa pracovných ponúk na zamestnanie jej absolventov pre rôzne špecializované oblasti energetiky vrátane manažérskych pozícií s veľmi dobrým finančným ohodnotením.
 • Možnosť zapojenia sa do pracovných tímov, ktoré sa zaoberajú výskumnou alebo inovačnou činnosťou.
 • Katedra energetickej techniky má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií v odbore energetika a environmentálna technika.
 • Katedra energetickej techniky má moderné a špičkovo vybavené laboratória, prednáškové a seminárne miestnosti a počítačové učebne.
 • Počas štúdia realizujeme odborné prednášky a školenia špičkovými odborníkmi z praxe, workshopy a exkurzie do moderných energetických prevádzok a výrobných firiem.
 • Možnosť absolvovania časti štúdia na zahraničnej univerzite. Každý študent môže absolvovať študijný pobyt, resp. stáž, na zahraničnej univerzite, resp. vo firme, predovšetkým v rámci projektov ERASMUS +,  IAESTE, atď.
 • Študent môže absolvovať pracovné stáže aj vo firmách na Slovensku.
 • Študenti môžu v rámci riešenia svojich záverečných prác hľadať inovácie a riešiť problémy pre prax.
 • Študenti môžu participovať na riešení výskumných projektoch na katedre a na vlastných jedinečných študentských projektoch.
 • Individuálny prístup pracovníkov katedry pri riešení problémov študentov.
 • Sociálne, motivačné a odborové štipendiá pre študentov.
 • Možnosť pokračovať na inžinierskom študijnom programe „Technika prostredia“, ktorý priamo nadväzuje na študijný program „Energetická a environmentálna technika“. V rámci študijného programu „Technika prostredia“ absolventi získajú hlboké vedomosti o konštrukciách, projektovaní a prevádzkovaní energetických zariadení pre transformáciu a dopravu energii, energetických zariadeniach pre úpravu stavu vnútorného prostredia pobytu človeka, či už v bytových priestoroch, výrobných priestoroch, ako i v dopravných prostriedkoch. Jedná sa hlavne o vykurovacie, vetracie, klimatizačné, chladiace zariadenia, zdroje energie, zásobovanie tepelnou energiou, obnoviteľné zdroje energie a ich vplyve na životné prostredie. Taktiež si prehĺbia vedomosti o základných fyzikálnych princípoch, na základe ktorých jednotlivé zariadenia pracujú, v oblasti merania a regulácie energetických zariadení, počítačového modelovania, projektovania a konštruovania ako i v oblasti legislatívy.
 • Moderné, pohodlné, vybavené a jedno z najlacnejších ubytovaní na internátoch na Slovensku.
 • Moderné a chutné stravovanie na jednom z najlepších stravovacích zariadení - Menza na Slovensku
 • Možnosť realizovať sa v rámci využívania voľného času, zábavy, športu, kultúry v rámci univerzitného života, univerzitných organizácií ako i v rámci krajského mesta Žilina, ktoré umožňuje okrem iného i dostatočný priestor pre brigádnickú činnosť.
 • Žilinská univerzita v Žiline poskytuje všestranné športové vyžitie v rámci svojich športových priestorov, ako je nový ľahkoatletický a športový areál s dráhou s tartanovým povrchom, zmodernizované telocvične a posilňovne. Je možné sa zapojiť aj do činnosti športových klubov v rámci univerzity.
 • Žilinská univerzita v Žiline má vybudovaný moderný kampus s množstvom zelene a oddychových priestorov s blízkou dostupnosťou všetkých relevantných priestorov univerzity.

A kde sa môžeš dozvedieť ďalšie informácie?

 • Všetko o prijímacom konaní si môžeš pozrieť tu
 • Prihlásenie sa na štúdium študijného programu „Energetická a environmentálna technika“ tu
 • Sprievodca vyplnenia prihlášky tu.
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.