KEGA

 

        Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA“) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tématických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

viac informácií o grantovej agentúre nájdete na následujúcom odkaze:

 

 

kega.jpg

 

Riešené projekty:

Implementácia SMART riešení v regulácii energetických strojov a zariadení do pedagogického procesu, 028ŽU-4/2023

Implementácia poznatkov o moderných spôsoboch znižovania záťaže životného prostredia pri energetickom využívaní tuhých palív a odpadov do pedagogického procesu, 032ŽU-4/2022

Inovatívne prístupy k modelovaniu dynamiky tekutín v energetických systémoch, 047ŽU-4/2022

Premeny primárnej energie na teplo/chlad použitím termodynamických cyklov a kompresorového obehu s pracovnou látkou (chladivom) CO2, 021ŽU-4/2021

Inovačné metódy zvyšovania tepelnej účinnosti malých zdrojov tepla pomocou spätného získavania tepla cez fázové premeny, 046ŽU-4/2021

Potrubné systémy v zásobovaní teplom, 038ŽU-4/2019

Vizualizácia prúdenia v technike prostredia, 048ŽU-4/2019

Zdroje tepla a znečisťovanie životného prostredia, 033ŽU-4/2018

Ukladanie uhľovodíkových plynov do hydrátových štruktúr ako alternatívny spôsob akumulácie energie, 063ŽU-4/2018

Chladenie na základe fyzikálnych a chemických procesov, 042ŽU-4/2016

Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie, 046ŽU-4/2016

Spätné získavanie tepla z technologických procesov, 029ŽU-4/2015

Transport tepla z orientovaných teplovýmenných plôch, 026ŽU-4/2014

Moderné zdroje tepla pre vykurovanie, 070ŽU-4/2013

Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike, 064ŽU-4/2012

Environmentálne a energetické aspekty spaľovania biomasy, 3/7371/09

Alternatívne palivá pre energetiku a dopravu, 3/6167/08

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.