Charakteristika študijného programu

 

     Energetika a jej efektívne využívanie je jednou z nosných oblasti, ktorá ovplyvňuje národné hospodárstvo, jeho rozvoj ako i environmentálne zaťaženie životného prostredia resp. zmenu klímy. Energetika ovplyvňuje každého z nás existenčne po stránke našej tepelnej pohody v obytných a pracovných priestoroch, ale i po stránke ekonomickej. Touto problematikou sa zapodieva študijný program Technika prostredia.

     Študijný program Technika prostredia v rámci študijného odboru Strojárstvo sa svojim zameriava na oblasť energetiky, ktorá sa zaoberá energetickými a technickými prostriedkami, zariadeniami a systémami pre dosiahnutie požadovaných parametrov vnútorného prostredia v budovách ako aj v iných prostrediach, zdrojmi energií a systémami pre zásobovanie budov energiami pri čo najväčšej efektívnosti a s čo najmenšom environmentálnom zaťažení životného prostredia.

     Nosnými odbornými predmetmi sú Vykurovanie, Vetranie a klimatizácia, Centrálne zásobovanie teplom, Plynárenstvo, Obnoviteľné zdroje energie, Projektovanie vykurovacích sústav, Projektovania vetracích a klimatizačných sústav, Projektovanie plynárenských sústav, Meranie v technike prostredia, Regulácia tepelných zariadení, Energetické audity a certifikácia, Legislatíva v odbore.

     Absolvent inžinierskeho študijného programu Technika prostredia (2. stupeň – Ing.) získa počas štúdia vedomosti, zručnosti, kompetencie a odborné vedomostí a znalostí potrebných pre výkon povolania inžiniera – napr. projektant resp. prevádzkovateľ resp. realizátor vykurovacích, plynárenských, vetracích, klimatizačných a energetických sústav, technik energetik, konštruktér energetických zariadení, technik alternatívnych zdrojov energie, riadiaci pracovník v tepelnej energetike, špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky, konzultant a predajca energetických strojov a zariadení pre oblasť techniky prostredia a tepelnej energetiky, špecialista v oblasti výskumu a vývoja – napr. vo výskumnom ústave, na akadémii vied, na univerzite a pod, energetický audítor. Absolvent má predpoklady pre uplatnenia sa v oblasti prevádzkovania vlastnej živnosti resp. podnikania.

     Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (kategória I4).

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.