Denné doktorandske štúdium

 

 

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Energetické stroje a zariadenia

Forma štúdia: denná ( 3 roky ), externá ( 4 roky )

Hlavný garant: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu:

       Predpoklad, že študent absolvoval prvostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Koľajové vozidlá, lode a lietadlá…). Výber sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline.

 

 Ukončenie a vysokoškolský diplom:

        Program končí štátnou skúškou, ktorej súcastou je obhajoba dizertacnej práce. Dizertant musí preukázat schopnost samostatne získávat, spracovat a využívat teoretické a praktické poznatky. Absolventom doktorandského programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“.

 

 Charakteristika študijného programu:

         Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových energetických strojov a zariadení v odbore svojej užšej profilácie. Je pripravený na formuláciu, rozvoj i riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný projektovať, konštruovať i zlepšovať vlastnosti existujúcich energetických strojov a zariadení, zdokonaľovať ich technickú stránku i kvalitu a pod.). Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja energetických strojov a zariadení v oblasti svojej profilácie, ovláda zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, právne i environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov práce. S hlbokými teoretickými znalosťami vie pracovať s komerčným softvérom pre široký rozsah aplikácií.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.