Program cezhraničnej spolupráce
 

       Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:

 • Prioritná os I Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce. Jej cieľom je podpora rozvoja kultúry a zachovania tradícií, spolupráca regiónov, vzdelávanie, rozvoj cezhraničného cestovného ruchu či menšie investičné projekty.
 • Prioritná os II Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia. Jej cieľom je podpora rozvoja dopravy v pohraničí, rozvoja životného prostredia a krajiny a zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti pohraničia.

 

viac informácií nájdete na následujúcom odkaze

 

pcs_web.jpg

 

 

Riešené projekty:

Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach,  ITMS 22420220037 Bližšie informácie: https://www.ezzp.sk/

Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji, ITMS22420220033

Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov, ITMS22410320040

Podpora lokálneho vykurovania biomasou 22410220003

Transfer najlepších technológií v oblasti energetických zdrojov 22410420001

 

Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji

 

eu1.jpg

 

        Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline spolu s Výskumným energetickým centrom TU-VŠB Ostrava realizuje spoločný projekt pod názvom Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji, ITMS 22420220033, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, prioritnej osi „2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia“, oblasť podpory „2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

        Cieľom projektu je spracovanie analýzy skutočného stavu nakladania s odpadmi v prihraničných krajoch Moravskosliezského a Žilinského. Efektívne nakladanie s odpadmi je jedna z najdôležitejších činností pre zachovanie kvalitného životného prostredia a pre naštartovanie ďalšieho rozvoja využívania niektorých častí odpadov pre druhotnú výrobu alebo ako alternatívny zdroj energie. Pri konzultáciách s pracovníkmi uvedených krajov bolo zistené, že informácie o situácii, spôsoboch riešenia, plánoch a pod. obidvoch krajov sú prakticky nulové. Je pritom známe, že je možné pri správnom vytriedení odpadov vyrobiť rad druhotných materiálov alebo výrobkov, ktoré majú na trhu nevyhnutnú pozíciu, a možno pritom dobre využiť cezhraničnú spoluprácu. Zároveň sa znižuje potrebná skládkovacia kapacita. Kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti odpadu majú značný vplyv na životné prostredie v regióne. Práca sa zameria na vyhodnotenie súčasnej produkcie predovšetkým komunálnych odpadov, ich skladbu, spôsoby a mieru triedenia, technológie k tomu používané, budú uvedené vybrané osvedčené príklady z praxe. Nevyhnutnou súčasťou bude analýza legislatívnej stránky a plnenie záväzkov voči EÚ. Posledným bodom bude návrh optimálneho nakladania s odpadmi s možnosťou realizácie technológie pre termickú likvidáciu odpadov, ktorá bude vychádzať zo spracovaných analýz. Výsledky budú zástupcom štátnej správy predstavené na seminároch.

 

Aktivity projektu:

Spracovanie štúdie č.1
 •  Produkcia komunálneho odpadu.
 •  Studie odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.
Spracovanie štúdie č.2
 •  Energetické využitie komunálneho odpadu.
 •  Studie energetického využití odpadu v Moravskoslezském kraji.

Usporiadanie dvoch jednodenných seminárov pre pracovníkov krajov a ďalších orgánov štátnej sféry,  ako aj pre ďalších odborníkov, na ktorých budú predstavené výsledky štúdií.

Exkurzia  – usporiadanie exkurzie do príkladne fungujúcej spaľovne komunálneho odpadu.

Dielčie informácie o realizácii projektu budú uverejnené na webovej stránke Katedry energetickej techniky ako aj prostredníctvom spracovaných štúdií.

 

Trvanie projektu

01.10.2013 – 30.09.2014

Partneri projektu

Vedúci projektu:

Výzkumné energetické centrum, VŠB TU Ostrava

Hlavný cezhraničný partner:

Katedra energetickej techniky, Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk)
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. (milan.malcho@fstroj.uniza.sk)
Ing. Slavka Jelušová (slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk)
Ing. Katarína Kaduchová, PhD. (katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk)
Ing. Peter Pilát, PhD. (peter.pilat@fstroj.uniza.sk)

 
 
Financovanie projektu

Európska únia (EÚ) – 85%
Zdroje ŠR – 10%
Žilinská univerzita v Žiline – 5%

 

Vedúci projektu

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk)

 

Kontaktné osoby projektu

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. (milan.malcho@fstroj.uniza.sk)
Ing. Peter Pilát, PhD. (peter.pilat@fstroj.uniza.sk)
Ing. Slavka Jelušová (slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk)

 

Kontakt

Katedra energetickej techniky Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telefón: +421 41/ 525 2541
Fax: +421 41/ 525 2541

 

Spracovanie štúdie – Produkcia komunálneho odpadu

          Cieľom tejto publikácie je uviesť súhrn informácii o možnostiach nakladania, zneškodňovania ako aj druhotného využívania komunálnych odpadov, spôsoboch triedenia, trendoch a technológiách. Príklady dobrej praxe s nakladaním komunálnych odpadov. Publikácia by mala slúžiť pre širšiu odbornú, ale i laickú verejnosť.

>> stiahnuť štúdiu „Produkcia komunálneho odpadu“ <<

>> stiahnuť obal štúdie „Produkcia komunálneho odpadu“ <<

 

Spracovanie štúdie – Energetické využitie komunálneho odpadu

           Publikácia by mala slúžiť pre širokú odbornú, ale i laickú verejnosť, ktorá má k dispozícii častokrát skreslené alebo veľmi slabé informácie o likvidácii a zhodnocovaní komunálneho odpadu. Verejná mienka napríklad ohľadom spaľovní je veľmi ovplyvnená mýtmi, ktoré rozširujú odporcovia tohto spôsobu likvidácie a zhodnocovania komunálneho odpadu a to hlavne z dôvodu nevedomosti a neodbornosti v tejto problematike alebo z iných neznámych príčin. Cieľom tejto publikácie je uviesť súhrn informácií o možnostiach nakladania s komunálnym odpadom, či je to triedenie a druhotné využívanie odpadov, ako aj technológiách na energetické využívanie komunálneho odpadu. Publikácia sa zaoberá aj možným riešením problému nakladania s odpadom v Žilinskom kraji a ako príklad sú uvedené niektoré dobre fungujúce aplikácie zo Slovenska a zo zahraničia.

>> stiahnuť štúdiu „Energetické využitie komunálneho odpadu“ <<

>> stiahnuť obal štúdie „Energetické využitie komunálneho odpadu“ <<

 

Informačné materiály – letáky

          K projektu s názvom „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“ boli spracované informačné materiály – letáky ku tematicky zameraným štúdiám. (Zdroj: internet, odborná literatúra)

Skládkovanie

Zneškodňovanie komunálnych odpadov, produkcia komunálneho odpadu

Termická likvidácia komunálneho odpadu

Príklady prevádzkovaných zaradení na zneškodňovanie odpadov vo svete

 

Postery

          K projektu s názvom Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji boli spracované dva informačné postery k spracovaním štúdiám.

Produkcia komunálneho odpadu

Energetické využitie komunálneho odpadu

 

Odborný seminár k projektu „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“, Hotel Slovakia Žilina

        Dňa 17.09.2014 sa v priestoroch hotela Slovakia Žilina, uskutočnil odborný seminár, ktorý organizovala Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, v rámci projektu „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“ ITMS 22420220033 realizovaného s finančným prispením Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc; v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.Odborný seminár bol určený nielen pre pracovníkov Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a Výskumného energetického centra, Vysokej školy banskej, Technickej univerzity v Ostrave ale aj pre pracovníkov kraja, orgánov štátnej správy, ako aj ďalších odborníkov zaoberajúcich sa danou problematikou. Odborný seminár otvoril vedúci Katedry energetickej techniky prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov odborného seminára. Na úvod odborného seminára boli prezentované informácie o riešení projektu s názvom „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“ ITMS 22420220033. Nasledovali prezentácie pracovísk: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. predstavil Katedru energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a Ing. Jan Koloničný, Ph.D. predstavil Výskumné energetické centrum, Vysokej školy banskej, Technickej univerzity v Ostrave.

 

s1.jpg

 

 

       V rámci odborného seminára odprezentovali svoje príspevky dvaja zamestnanci Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline: Ing. Martin Vantúch, PhD., ktorý odprezentoval svoj príspevok s názvom „Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie“; Ing. Peter Pilát, PhD. odprezentoval príspevok s názvom „Prevádzkovanie zariadení na energetické využívanie komunálneho odpadu v Slovenskej republike a vo svete a Ing. David Kupka, Ph.D. z Výzkumného energetického centra, Vysokej školy báňskej, Technickej univerzity v Ostrave odprezentoval svoj príspevok s názvom „Možnosti energetického využití komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.

 
s2.jpg

 

           Ďalšie odborné prednášky boli dielom: Ing. Ladislava Šustáka z ENVI – PAK, a.s, Bratislava; Ing. Eleny Bodíkovej, PhD. z EIB Consult, s.r.o., Bratislava; Ing. Radima Kovaříka, Ph.D. z FITE a.s.; Ing. Mariána Lazara, Ph.D. z KET, SjF, TU v Košiciach; prof. Mgr. Juraja Ladomerského, CSc. z UMB Banská Bystrica a Ing. Marcela Hrobárika zo Žilinskej teplárenskej, a.s, Žilina. Dotýkali sa problematiky triedeného zberu v jednotlivých regiónoch SR; systémov zberu komunálnych odpadov; energetického zhodnocovania komunálnych odpadov; splynovania komunálneho odpadu a vitrifikácia popolčeka vznikajúceho v procese spaľovania komunálneho odpadu; analýzy riešenia energetického využitia odpadov v Žilinskom kraji a posudzovanie zámerov na výstavbu spaľovne komunálneho odpadu a odpadu ako alternatívneho zdroja energie z pohľadu výrobcov tepla.

 

s3.jpg
s4.jpg
s5.jpg
s6.jpg

 

Prednášky z odborného seminára

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline – Predstavenie Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline – Prezentácia projektu „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., – VEC, VŠB, TU Ostrava – Predstavenie Výzkumného energetického centra, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

Ing. Martin Vantúch, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline – Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Ing. Ladislav Šusták, ENVI – PAK, a.s, Bratislava – Triedený zber v jednotlivých regiónoch SR

Ing. Elena Bodíková, PhD., EIB Consult, s.r.o., Bratislava – Systémy zberu komunálnych odpadov

Ing. Radim Kovařík, Ph.D. – FITE a.s. – Energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov

Ing. David Kupka, Ph.D. – VEC, VŠB, TU Ostrava – Možnosti energetického využití komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Ing. Marián Lazar, Ph.D. – KET, SjF, TU v Košiciach – Splynovanie komunálneho odpadu a vitrifikáciu popolčeka vznikajúceho v procese spaľovania komunálneho odpadu

prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.– UMB Banská Bystrica – Analýza riešení energetického využitia odpadov v Žilinskom kraji a posudzovanie zámerov na výstavbu spaľovne komunálneho odpadu

Ing. Marcel Hrobárik – Žilinská teplárenská, a.s, Žilina – Odpad ako alternatívny zdroj energie z pohľadu výrobcov tepla

Ing. Peter Pilát, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline – Prevádzkovanie zariadení na energetické využívanie komunálneho odpadu v Slovenskej republika a vo svete

 

20.5.2014 Exkurzia: Spaľovňa komunálneho odpadu Viedeň – Spittelau

        Dňa 20. mája 2014 sa uskutočnila jednodňová exkurzia do spaľovne komunálneho odpadu vo Viedni, ktorá bola určená pre zástupcov miest a obcí, ako aj pre odbornú i laickú verejnosť. Exkurzia sa realizovala v rámci riešenia projektu „Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji“ ITMS 22420220033 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

 

 

Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov

 

eu1.jpg

 

        Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline spolu s Výskumným energetickým centrom TU-VŠB Ostrava realizuje spoločný projekt pod názvom Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov ITMS 22410320040, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, prioritnej osi „1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce“, oblasť podpory „1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť“.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

      Cieľom projektu je rozšírenie súčasnej a naštartovanie novej spolupráce v oblasti vzdelávania doktorandov a výskumných pracovníkov, dvoch univerzitných pracovísk, Výskumného energetického centra (VEC) na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave a Katedry energetickej techniky (KET) na Žilinskej univerzite v Žiline. Spolupráca bude v oblasti výmeny študentov a výskumných pracovníkov. Vzhľadom na rozdielne skúsenosti oboch pracovísk vo výskumnej a odbornej oblasti bude ďalším dôležitým bodom výmena odborných znalostí a skúseností, ktorým cieľom je spoločné riešenie výskumných projektov. Spolupráca bude odborne zameraná, vzhľadom na pôsobenie pracovísk, na oblasť energetiky, predovšetkým na spaľovanie a splyňovanie palív, problematiku tepelných čerpadiel, nanočastíc, tepelných trubíc, a ďalších tém oblastí, ktoré sú pracoviskám blízke a je žiaduce ich riešenie v cieľových krajoch.

 

Aktivity projektu:

 • Realizovanie týždenných stáži pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktoré by mali umožniť získať cenné skúsenosti, ktoré budú využité v dizertačných prácach doktorandov, alebo pri transferu nových poznatkov medzi  pracoviskami.
 • Spracovanie a publikovanie piatich spoločných vedeckých článkov na recenzovanej úrovni.
 • Usporiadanie dvoch dvojdňových seminárov pre doktorandov a výskumných pracovníkov riešiteľov projektu. Na ktorých budú prednesené prednášky zahrňujúci celú škálu riešených oblastí, ktoré by mali podporiť kvalitu získaných informácií.
 • Zrealizovanie šesť dvojdňových pracovných návštev, ktoré by mali byť zamerané na prehĺbenie odbornej spolupráce. Návštevy by mali slúžiť pre výmenu informácií pri riešení konkrétnych úloh.
 • Vytvorenie webových podstránok, na ktorých sú uvedené základne informácie o projekte, aktivitách a dosiahnutých výsledkov.

        Dielčie informácie o realizácii projektu budú uverejnené na webovej stránke Katedry energetickej techniky ako aj prostredníctvom spracovaných odborných článkov na recenzovanej úrovni.

Trvanie projektu

01.10.2013 – 30.09.2014

 
Vedúci projektu:

Výzkumné energetické centrum, VŠB TU Ostrava

Hlavný cezhraničný partner:

Katedra energetickej techniky, Žilinská univerzita v Žiline 

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk)
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. (milan.malcho@fstroj.uniza.sk)
Ing. Slavka Jelušová (slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk)
Ing. Katarína Kaduchová, PhD. (katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk)
Ing. Alexander Čaja, PhD. (alexander.caja@fstroj.uniza.sk)

 
 
Financovanie projektu

Európska únia (EÚ) – 85%
Zdroje ŠR – 10%
Žilinská univerzita v Žiline – 5%

 
Vedúci projektu

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk)

 
Kontaktné osoby projektu

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. (milan.malcho@fstroj.uniza.sk)
Ing. Alexander Čaja, PhD. (alexander.caja@fstroj.uniza.sk)
Ing. Slavka Jelušová (slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk)

 
Kontakt

Katedra energetickej techniky Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telefón: +421 41/ 525 2541
Fax: +421 41/ 525 2541

 
 

Postery: k projektu s názvom Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov boli spracované dva informačné postery

Informácia o projekte

Informácia o výstupoch projektu

 

13.03. – 14.03.2014 Seminár k projektu „Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov“, Demänovská dolina

       V dňoch 13. – 14.03.2014 sa v priestoroch hotela Repiská, Demänovská dolina, Nízke Tatry uskutočnil seminár k projektu „Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov“, ktorý organizovala Katedra energetickej techniky, Žilinskej univerzity v Žiline, v rámci projektu Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov“ ITMS 22410320040 realizovaného s finančným prispením Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc; v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Seminár bol určený pre pracovníkov Katedry energetickej techniky, Žilinskej univerzity v Žiline a Výzkumného energetického centra, Vysokej školy banskej, Technickej univerzity v Ostrave. Seminár otvoril vedúci Katedry energetickej techniky prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov seminára. Na úvod seminára boli prezentované informácie o riešení projektu „Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov“ ITMS 22410320040. Nasledovali prezentácie pracovísk: prof. Ing. Jozef Jandačka predstavil Katedru energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a Ing. Jan Koloničný, Ph.D. predstavil Výzkumné energetické centrum, Vysokej školy báňskej, Technickej univerzity v Ostrave.

 

 
s7.jpg

 

       V rámci seminára odprezentovali svoje príspevky dvaja externý prednášajúci: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý odprezentoval svoj príspevok s názvom „Energetické vlastnosti štiepky z dendromasy porastov plantážnicky pestovaných rýchlorastúcich drevín“ a prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD. zo Žiliny odprezentoval svoj príspevok pod názvom „Nekonvenčný progresívny princíp premeny tepla na chlad termokompresiou“.

 

s8.jpg

 

       Ďalšie prednášky boli dielom zamestnancov KET a VEC. Dotýkali sa problematiky tepelných trubíc; tepelných čerpadiel; adsorpčného systému chladenia; biomasy; deformácie meracej clonky na presnosť merania prietoku zemného plynu vo vysokotlakových plynovodoch; návrhu optimálneho transportu energie do pracovného média teplovzdušného motora zo spaľovania biomasy; transportu tepla prirodzenou konvekciou z orientovaných teplo výmenných plôch a ďalších tém.

 

s9.jpg
s10.jpg
s11.jpg
s12.jpg
s13.jpg

 

Prednášky zo seminára

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Prezentácia projektu: „Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov“.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Predstavenie Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline.

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., – VEC, VŠB TU Ostrava – Predstavenie Výzkumného energetického centra, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava.

prof. Ing. Ladislav Dzurneda, PhD. – TU vo Zvolene – Energetické vlastnosti štiepky z dendromasy porastov plantážnicky pestovaných rýchlorastúcich drevín.

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD. – Žilina – Nekonvenčný progresívny princíp premeny tepla na chlad termokompresiou.

Ing. Peter Ďurčanský – KET, ŽU v Žiline – Návrh optimálneho transportu energie do pracovného média teplovzdušného motora zo spaľovania biomasy.

Ing. Martin Vantúch, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Experimentálne merania fázovej premeny NH3 v gravitačnej tepelnej trubici na simulačnom zariadení hĺbkového vrtu.

Ing. Martina Janovcová – KET, ŽU v Žiline – Výskum účinnosti premeny primárnej energie v tepelných čerpadlách s elektrickým a plynovým pohonom v reálnych podmienkach.

Ing. Peter Pilát, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Využitie solárnej energie na chladenie s využitím adsorpčného systému chladenia.

Ing. Michal Holubčík, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Zvyšovanie teploty taviteľnosti popola biomasy použitím aditív.

Ing. Martin Smitka – KET, ŽU v Žiline – The impact of LHP postilión to remove waste heat from power components.

Ing. Jiří Horák, Ph.D. – VEC, VŠB TU Ostrava – Mohou komíny jedné vesnice vypustit tolik prachu jako velká teplárna?

Ing. Roman Kiš – KET, ŽU v Žiline – Vplyv deformácie meracej clony na presnosť merania prietoku zemného plynu vo vysokotlakových plynovodoch.

Ing. Jana Chabadová – KET, ŽU v Žiline – Meranie tuhých znečisťujúcich častíc PM10 a PM2,5 pri spaľovaní drevnej biomasy.

Ing. Katarína Kaduchová, PhD. – ŽU v Žiline – Výskum prenosu tepla z kúreniska do vodného priestoru v malých zdrojoch tepla pomocou tepelných trubíc.

Ing. Patrik Nemec, PhD. – KET, ŽU v Žiline – Chladenie výkonových elektronických prvkov pomocou tepelnej trubice s uzavretou slučkou.

Ing. Slavka Jelušová – KET, ŽU v Žiline – Vplyv druhu a množstva náplne tepelnej trubice na jej prenosové vlastnosti.

Ing. Tomáš Greššák – KET, ŽU v Žiline – Experimentálne meranie transportu tepla prirodzenou konvekciou z orientovaných teplo výmenných plôch pomocou elektrickej metódy.

Ing. Jozef Matušov – KET, ŽU v Žiline – Utilization of solar energy for heating of the working fluid of hot–air engine.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.