Ekofond

 

        Ekofond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobiaci v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.


viac informácií o EkoFonde nájdete na následujúcom odkaze:

 

 

 

ekofond_web.jpg

Riešené projekty:

       Porovnanie efektívnosti využívania energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora

       Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel a OZE

 

Porovnanie efektívnosti využívania energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora

poďakovanie neinvestičnému fondu EkoFond, n.f

ekofond2.jpg
Podpora výskumu neinvestičným fondom EkoFond, n.f. v oblasti mikrokogeneračných jednotiek

        V súčasnosti je všeobecne známa a široko využívaná centralizovaná kogeneračná výroba energie vysokých výkonov. V dnešnej dobe chcú mať spotrebitelia možnosť ekonomicky ovplyvňovať výrobu i spotrebu elektriny a tepla, čo vedie k decentralizácií týchto zdrojov energie. Výhodou decentralizácie výroby tepelnej a elektrickej energie je najmä fakt, že energia sa vyrába priamo na mieste jej spotreby, čím sa znižujú straty vznikajúce pri jej prenose. Nové, perspektívne a rýchlo sa rozvíjajúce technológie decentralizovanej výroby energie už ponúkajú aj jednotky s malým výkonom, použiteľné v domácnostiach a malých obytných jednotkách. Zemný plyn je vzhľadom na vysokú úroveň plynofikácie územia Slovenskej republiky, ktorá je druhá najvyššia v Európskej únii, perspektívnym zdrojom primárnej energie pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie v domácnostiach, čiže pre mikrokogeneráciu. Trh ponúka malé mikrokogeneračné jednotky používajúce zemný plyn, ktoré pracujú na princípe palivových článkov alebo na princípe Stirlingovho motora.

        Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiliny, s finančnou podporou  neinvestičného fondu EkoFond, n.f., ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., začala unikátny výskum v oblasti využívania mikrokogeneračných jednotiek na princípe vysokoteplotného palivového článku a Stirlingovho motora. Názov projektu je „Porovnanie efektívnosti využívania energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora“.

        Hlavným cieľom projektu je realizácia experimentálneho zariadenia umožňujúceho objektívnym spôsobom na základe meraní termokinetických parametrov vstupných a výstupných veličín posúdiť účinnosť premeny chemickej energie zemného plynu na energiu elektrickú a tepelnú.

 

ekofond3.jpg
 

       Pre riešenie projektu boli vybrané nové, doposiaľ málo rozšírené technológie pre mikrokogeneračné jednotky. Použitá bude mikrokogeneračná jednotka na princípe vysokoteplotného palivového článku s vnútorným reformingom zemného plynu, ktorá priamo premieňa energiu vodíkových iónov zemného plynu na elektrickú a tepelnú energiu.  Ďalšia mikrokogeneračná jednotka použitá pre realizáciu výskumu je mikrokogeneračná jednotka na princípe Stirlingovho cyklu s lineárnym generátorom elektrickej energie. Obe mikrokogeneračné jednotky budú mať približne rovnaký výkon, generujú 1kW elektrického výkonu a 10kW tepelného. Na Slovensku sa dané technológie zatiaľ využívajú veľmi ojedinele, preto výsledky tohto výskumu môžu dať podnet na ich zavedenie do technickej praxe. Okrem výrobcov, spotrebiteľov a laickej verejnosti môžu na tomto projekte získať užitočné informácie aj distribútor zemného plynu, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. a projekčné firmy zaoberajúce sa návrhom vykurovacích systémov. Experimentálne zariadenie sa taktiež využije na zvýšenie kvality výučbového procesu pre študentov Katedry energetickej techniky na úrovni bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Cieľom tohto projektu je získanie relevantných údajov o efektívnosti premeny primárnej energie zemného plynu na teplo a elektrickú energiu v reálnych podmienkach Slovenska. Získaná databáza nameraných údajov prinesie informácie a odporúčania pre použitie daných technológií na našom území.

     Informácie o realizácii projektu a priebežných výsledkoch budú uverejnené na webovej stránke Katedry energetickej techniky ako aj prostredníctvom publikačnej činnosti členov realizačného tímu v odborných domácich i zahraničných časopisoch.

      Na záver by sme chceli poďakovať neinvestičnému  fondu EkoFond, n.f za finančnú podporu tohto projektu.

 
Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel a OZE
 

poďakovanie neinvestičnému fondu EkoFond, n.f

ekofond2.jpg
 Výnimočná spolupráca Žilinskej univerzity s neinvestičným fondom EkoFond, n.f.

        V dnešnej dobe sa kladie stále väčší dôraz na zníženie emisného zaťaženia atmosféry a tiež využitie alternatívnych zdrojov energie na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu. Obrovský potenciál využiteľný na Slovensku má geotermálna energia viazaná v pôde a v zásobách podzemných vôd. Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiliny, s finančnou podporou  neinvestičného fondu EkoFond, n.f., ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., začala unikátny výskum v oblasti využívania nízkopotencionálneho zemského tepla získavaného z vertikálnych hĺbkových vrtov. Názov projektu je „Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel a OZE“. Originálnosťou projektu je aplikácia plynových tepelných čerpadiel, pomocou ktorých je možné nízkopotenciálnu energiu Zeme transformovať na energiu s vyšším potenciálom, ktorá je využiteľná nielen v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj v domácnostiach. Napriek vysokej úrovni plynofikácie Slovenska, ktorá je druhá najvyššia v Európskej únii, je využívanie plynových tepelných čerpadiel ešte len v štádiu pilotných projektov. Doterajšími získanými poznatkami sa tieto zariadenia stávajú zaujímavými pre spotrebiteľov z dôvodu nízkeho emisného zaťaženia životného prostredia a vysoko efektívnej transformácie primárnej energie. Na Slovensku sa výrobou plynových tepelných čerpadiel v súčasnosti nezaoberá žiadna spoločnosť, preto výsledky zadaného výskumu môžu dať podnet na začatie výroby daného druhu čerpadiel a tým aj ich zavedenie do praxe. Okrem výrobcov a spotrebiteľov môžu na tomto projekte získať užitočné informácie aj prepravca a distribútor zemného plynu, ktorým je SPP, a.s., projektové firmy zaoberajúce sa návrhom vykurovacích systémov a tiež sa experimentálne zariadenie využije na zvýšenie kvality výučbového procesu pre študentov Katedry energetickej techniky na úrovni bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Cieľom tohto projektu je získanie relevantných údajov o efektívnosti premeny primárnej energie zemného plynu na teplo v plynových tepelných čerpadlách čerpajúcich nízkopotenciálnu energiu z podzemnej vody a horniny v hĺbkovom vrte. Získaná databáza údajov nameraných v reálnych podmienkach na Slovensku prinesie poznatky, aký dopad môže mať aplikácia plynových tepelných čerpadiel vo vzťahu k zlepšovaniu environmentálneho prostredia.

         V súčasnosti je projekt v štádiu realizácie a doposiaľ boli v areáli Žilinskej univerzity realizované dva vertikálne vrty s hĺbkou 150 metrov. Získané zemské teplo sa bude  privádzať do plynových tepelných čerpadiel, prostredníctvom ktorých sa transformuje na vyššiu tepelnú hladinu a odovzdáva sa technickým zariadeniam budov – vykurovacím telesám, radiátorom, fancoilom, výmenníkom, a pod. za účelom vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV), či na ohrev vody v bazénoch a naopak odoberá sa teplo z chladiacich technológií s určitou efektívnosťou transformácie teplotného potenciálu.

          Dielčie informácie o realizácii projektu a zaujímavosti budú uverejnené na webovej stránke Katedry energetickej techniky ako aj prostredníctvom publikačnej činnosti členov realizačného tímu v odborných domácich i zahraničných časopisoch.

           Na záver by sme chceli poďakovať neinvestičnému  fondu EkoFond, n.f za finančnú podporu tohto projektu.

 
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.