Denné bakalárske štúdium

 

 

    

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program: Energetická a environmentálna technika

Forma štúdia: denná ( 3 roky )

Hlavný garant: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

 

Charakteristika študijného programu:

      Energetika a jej využívanie je jednou z nosných oblasti, ktorá ovplyvňuje národné hospodárstvo, jeho rozvoj ako i environmentálne zaťaženie životného prostredia resp. zmenu klímy. Efektívne nakladanie s energiami a ich vplyv na environmentálne zaťaženie životného prostredia do značnej miery ovplyvňujú  používané energetické a environmentálne zariadenia, efektívne využívanie energetických nosičov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nakladanie s energiami a ich efektívne využívanie s minimálnym dopadom na životné prostredie je oblasť, ktorá je v súčasnosti vysoko aktuálna. Touto problematikou sa zapodieva bakalársky študijný program Energetická a environmentálna technika.

      Študijný program Energetická a environmentálna technika v rámci študijného odboru Strojárstvo sa zameriava na oblasť energetiky, ktorá sa zaoberá využívaním energetických zdrojov, ich efektívnym a ekologickým využívaním aplikáciou vhodných energetických a environmentálnych zariadení a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. V rámci štúdia študent získa odborné vedomosti v problematike prevádzky, údržby, konštrukcie a navrhovania energetických strojov a zariadení a environmentálnej techniky a ich dielčích častí a prvkov.

      Nosnými odbornými predmetmi sú Technika prostredia a environmentalistika, Palivá v energetike, Obnoviteľné zdroje energie, Zdroje a premena energie, Zdroje a spracovanie odpadov, Zdroje tepla a chladu, Energické využívanie odpadov, Vykurovacie a vetracie systémy, Potrubné siete, Plynárenstvo, Monitorovanie životného prostredia, Konštruovanie, Materiály.

      Absolvent bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika (1. stupeň – Bc.) získa počas štúdia vedomosti, zručnosti, kompetencie a odborné vedomostí a znalostí potrebných pre výkon povolania bakalára v oblasti navrhovania, projektovania a prevádzkovania vykurovacích, klimatizačných a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i komunálnej výstavbe) a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež sa môžu uplatniť v profesiách, ktoré sa venujú znižovaniu záťaže životného prostredia z rôznych odvetví. Absolventi bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika sa uplatňujú v strednom stupni riadenia, najmä v strojárskom priemysle a energetike. Absolventi sa uplatňujú tiež v štátnej správe alebo samospráve na odboroch energetika alebo životné prostredie.

      Štruktúra bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika vytvára podmienky pre pokračovanie v štúdiu na druhom, inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe Technika prostredia.

 

Garancie študijného programu:

Garant študijného programu:

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

Spolugaranti  študijného programu

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.
doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

Rada študijného programu: 

Branislav Isteník                                             Študent 3. ročníka študijného programu

                                                                              „Energetická a environmentálna technika“
Ing. Dávid Kohút                                             Absolvent študijného programu

                                                                              „Energetická a environmentálna technika“
Ing. Anton Sulovec                                          Zástupca zo strany zamestnávateľov

       

 

Informácie o študijnom programe

Virtuálna prehliadka učební

Prihlásenie na štúdium

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.