Stratégia ľudských zdrojov pre výskum

Image

RECTOR UNIVERSITY OF ŽILINA

 

Memorandum o prihlásení sa k „Európskej charte pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pri prijímaní výskumných pracovníkov"

Žilinská univerzita v Žiline, zastúpená Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejovou, PhD., rektorkou univerzity, privítala možnosť pripojiť sa k iniciatíve, ktorou je Európska charta pre výskumných pracovníkov a Kódex správania sa pri prijímaní výskumných pracovníkov. Niekoľko stanovených zásad týchto dokumentov je už bežnou praxou na univerzite. Ďalšie zásady sa budú implementovať okamžite, ako to bude možné. Univerzita považuje tieto pravidlá za hlavný pilier podpory pre svojich výskumných pracovníkov.

V Žiline 26. 10. 2017

Declaration of Commitment to "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers"

University of Zilina, represented by Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD., rector of university, welcomes the opportunity to join the initiative of European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Several of proposed principles are already common practice at university. Other elements will be implemented as soon as possible. University considers these rules as main pillar of support for their researchers.

In Zilina 26.10.2017

Žilinská univerzita v Žiline sa uchádza o získanie titulu "HR EXCELLENT IN RESEARCH"

Žilinská univerzita v Žiline sa ešte v roku 2017 oficiálne prihlásila k princípom Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu chovania pre prijímanie výskumných pracovníkov, s cieľom získať ocenenie HR Excellence in Research. Týmto krokom sa Žilinská univerzita v Žiline zaviazala usilovať o priateľské pracovné podmienky, profesijný rozvoj a transparentné postupy pri prijímaní výskumných pracovníkov.

Logo HR Excellence in Research udeľuje Európska komisia výskumným inštitúciám, ktoré implementujú personálnu stratégiu. Doteraz získalo značku „HR Excellence in Research" viac ako 600 inštitúcii v celej Európe.

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Čo znamená HR EXCELLENT IN RESEARCH?

Nástrojom na podporu implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Stratégia ponúka podrobný postup, ktorý umožňuje organizáciám začleniť zásady týchto dokumentov do fungovania ľudských zdrojov a zlepšiť tak podmienky pre ich rozvoj a riadenie. Organizácie, ktoré sa rozhodnú pre implementáciu Stratégie môžu používať značku „HR Excellence in Research“. Proces implementácie Stratégie vychádza z vnútornej analýzy zásad uvedených v Charte a Kódexe a ich porovnania s pravidlami a postupmi organizácie používanými pre riadenie ľudských zdrojov.

Čo HR Award univerzite prinesie?

 1. Pripravíme pôdu pre podnetné a priaznivé pracovné prostredie pre výskumných pracovníkov a zmeny v pracovnej kultúre.
 2. Pripojíme sa k skutočne paneurópskej sieti výskumníkov a výskumných organizácií.
 3. Ukážeme, že nám záleží na našich výskumných pracovníkoch.
 4. Preukážeme, že venujeme pozornosť podpore a rozvoju kariéry výskumníkov.
 5. Zvýšime renomé univerzity a jej atraktivity pre budúcich zamestnancov.
 6. Získame medzinárodnú atraktivitu, viditeľnosť univerzity a začlenenie medzi inštitúcie ocenené HR Award.

Proces získania HR Award

1. Notifikácia o začatí procesu

Prvým krokom je prihlásenie sa k princípom Charty a Kódexu a zaslanie notifikácie o začatí procesu realizácie Stratégie Európskej komisii.

Link

Od momentu zaslania notifikácie bežalo UNIZA obdobie jedného roka, ktoré malo na prípravu Akčného plánu implementácie HRS4R.

2. Prípravná fáza

Počas prípravnej fázy pracovala univerzita na troch dokumentoch následne predložených na schválenie Európskej komisii. Týmito dokumentami sú:

 1. Porovnávacia analýza (GAP analysis, v ktorej UNIZA porovnáva aktuálny stav so 40 princípmi uvedenými v Charte a Kódexe rozdelených do 4 oblastí (etické a profesionálne aspekty, nábor nových zamestnancov, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a školenia).
 2. Tzv. „OTMR checklist“, čo je akýsi kontrolný zoznam dodržiavania princípov otvoreného, transparentného a na výsledkoch založeného náboru zamestnancov.
 3. Akčný plán, v ktorom inštitúcia navrhne konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených porovnávacou analýzou. Musí obsahovať presné úlohy a príslušné zodpovedné osoby, časový rámec do kedy budú úlohy spravené a popis výstupov pre jednotlivé úlohy.

Dôležité nie sú len uvedené dokumenty, ale aj proces, akým boli vytvorené. Univerzita vytvorila riadiaci výbor (steering committee), ktorý celý proces strategicky usmerňuje a monitoruje a pracovnú skupinu (working group), ktorá je zodpovedná za jeho skutočnú realizáciu.
Kľúčové je aj zapojenie všetkých zainteresovaných skupín (akademickí aj neakademickí zamestnanci, výskumníci na všetkých stupňoch kariéry a pod.).
Porovnávacia analýza, „OTMR checklist“ aj Akčný plán boli nahraté priamo do online aplikácie a bolo potrebné podať ich najneskôr 12 mesiacov po notifikácii o začatí procesu.

UNIZA zaslala všetky požadované dokumenty v septembri 2021.

3. Hodnotenie a udelenie značky

Predložené dokumenty hodnotí trojčlenný panel zahraničných expertov. Výsledky hodnotenia by mali byť UNIZA poskytnuté do 2 mesiacov od podania v online systéme. Hodnotenie môže mať tri možné výsledky

 • Akceptácia bez výhrad: Inštitúcia vstupuje do fázy implementácie akčného plánu. Od momentu akceptácie môže taktiež využívať vo svojej propagácii značku HRS4R
 • Výzva na dopracovanie: V takomto prípade majú predložené dokumenty menšie nedostatky a inštitúcia ich môže dopracovať.
 • Zamietnutie. K takémuto kroku pristúpia hodnotitelia v prípade vážnych nedostatkov, ktoré nemusia súvisieť len s obsahom dokumentov, ale aj s procesom ich prípravy (napríklad v prípade nezapojenia zainteresovaných skupín). V prípade zamietnutia musí inštitúcia celý proces prípravy Stratégie zrealizovať nanovo.

Aktuálne sa UNIZA nachádza v hodnotiacej fáze a čaká na záverečné stanovisko hodnotiacej komisie.

4. Implementácia stratégie

V prípade, Žilinská univerzita v Žiline získa značku HRS4R začne postupne realizovať opatrenia, ktoré si naplánovala v Akčnom pláne.

Po dvoch rokoch od získania značky UNIZA zhodnotí, nakoľko sa jej plán darí realizovať a či je potrebná jeho revízia.

Po ďalších troch rokoch navštívia UNIZA externí hodnotitelia, ktorí implementáciu stratégie zhodnotia priamo na mieste a rozhodnú, či si získanú značku udržíme.

Ani potom sa však implementácia Stratégie nekončí a proces hodnotenia sa opakuje každé tri roky.

Stratégia ľudských zdrojov nie je teda jednorazovou aktivitou, ale začiatkom dlhodobého procesu vedúceho k vytváraniu priaznivejšieho a atraktívnejšieho pracovného prostredia, ktoré poskytuje výskumníkom podmienky pre plnohodnotný profesionálny rozvoj a realizáciu špičkového výskumu.

Grafické zobrazenie procesu získania značky

Image
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.