Denné doktorandské štúdium

       

        Absolvent odboru energetické stroje a zariadenia, získava počas štúdia prehĺbené znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky. V nadväznosti na túto bázu získa absolvent dobrý teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov, súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu vo forme určenej k spotrebe (kotle a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky a pod.), stroje, ktoré vyrábajú energiu vo forme mechanickej práce (turbíny všetkých typov, hydrodynamické, hydrostatické a pneumatické motory, spaľovacie motory a pod.) a zariadenia (všetky druhy príslušenstva), ktoré podporujú uvedené stroje. Štúdium vytvára predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe. V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je táto časť štúdia orientovaná na problematiku konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych energetických zdrojov (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.).

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.