História katedry

 

2020

Vedúci katedry: Michal Holubčík

Pedagogickí zamestnanci:

Profesor: Milan Malcho, Jozef Jandačka, Radovan Nosek

Docenti. Michal Holubčík, Andrej Kapjor, Peter Ďurčanský, Richard Lenhard

Pedagogický zamestnanci: Alexander Čaja, Patrik Nemec

Výskumní zamestnanci: Peter Pilát, Marek Patsch, Katarína Kaduchová, Martin Vantúch

Technickí zamestnanci: Ladislav Ďuroška, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

2014-2020

Na základe akreditácie boli upravené názvy jednotlivých stupňov študijného odboru. Prvý stupeň študijného odboru má názov Energetická a environmentálna technika, druhý stupeň študijného odboru má názov technika prostredia a tretí stupeň študijného odboru ma názov energetické stroje a zariadenia.

Vedúci katedry: Milan Malcho

Pedagogickí zamestnanci:

Profesor: Milan Malcho, Jozef Jandačka

Docenti: Štefan Papučík, Andrej Kapjor, Radovan Nosek

Pedagogický zamestnanci: Helena Smatanová

Výskumní zamestnanci: Alexander Čaja, Richard Lenhard, Peter Pilát, Marek Patsch, Patrik Nemec, Stanislav Gavlas, Martin Vantúch, Michal Holubčík, Katarína Kaduchová

Technickí zamestnanci: Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

2006-2014

Vedúci katedry: Jozef Jandačka

Pedagogickí zamestnanci:

Profesor: Karol Honner

Docenti: Docenti- Ferdinand Holeša, Pavol Kučík, Milan Malcho, Jozef Jandačka

Odborní asistenti: Blanka Paulinyová, Helena Smatanová, Ján Kapusta, Mariana Sizonová

Výskumní zamestnanci: Daniela Zvarková, Peter Kriššák, Marian Mikulík

Technickí zamestnanci: Stanislav Strašík, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

2005-2006

Z dôvodu výstižnejšieho charakterizovania odborného zamerania katedry došlo k zmene názvu na Katedra energetickej techniky (KET). Katedra sa člení na Oddelenie termomechaniky a tepelných strojov a Oddelenie hydromechaniky a hydraulických strojov. Od akademického roku 2005/2006 prechádza KET na nový -trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania.

Vedúci katedry: Milan Malcho

Pedagogickí zamestnanci:

Profesor: Karol Honner

Docenti- Ferdinand Holeša, Pavol Kučík, Milan Malcho, Jozef Jandačka

Odborní asistenti: Blanka Paulinyová, Helena Smatanová, Ján Kapusta, Mariana Sizonová

Výskumní zamestnanci: Daniela Zvarková, Peter Kriššák, Marian Mikulík

Technickí zamestnanci: Stanislav Strašík, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

2000 - 2002

Vedúci katedry: Milan Malcho

Profesor: Karol Honner

Docenti: Ferdinand Holeša, Ján Súkup, Pavol Kučík, Milan Malcho, Jozef Jandačka, Igor Strážovec

Odborní asistenti: Blanka Paulinyová, Helena Smatanová, Ján Kapusta, Daniela Zvarková, Peter Kriššák, Mariana Sizonová, Marian Mikulík

Technickí pracovníci: Helena Mráziková, Daniel Štalmach, Stanislav Strašík, František Hreusík, Ivan Vrabec, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

1998 - 1999

Od roku 1998 katedru THS tvorí Oddelenie hydromechaniky a hydraulických strojov a Oddelenie termomechaniky a tepelnej techniky.

Vedúci katedry: Milan Malcho

Profesor: Karol Honner

Docenti: Ferdinand Holeša, Ján Súkup, Pavol Kučík, Milan Malcho, Jozef Jandačka, Igor Strážovec

Odborní asistenti: Blanka Paulinyová, Helena Smatanová, Ján Kapusta, Daniela Zvarková, Peter Kriššák, Mariana Venenyová, Ján Martinko

Technickí pracovníci: Helena Mráziková, Daniel Štalmach, František Hreusík, Stanislav Strašík, Ivan Vrabec, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová, Renáta Pekárová

 

1995 - 1997

Na katedre THS bolo vytvorené Oddelenie hydromechaniky a hydraulických strojov, Oddelenie termomechaniky a tepelnej techniky a Oddelenie dopravy a využitia zemného plynu.

Vedúci katedry: Pavol Kučík

Profesor: Karol Honner

Docenti: Ferdinand Holeša, Ján Súkup, Pavol Kučík, Milan Malcho

Odborní asistenti: Blanka Paulinyová, Helena Smatanová, Jozef Jandačka, Igor Strážovec, Ján Kapusta, Daniela Zvarková, Peter Kriššák, Mariana Venenyová, Ján Martinko

Technickí pracovníci: Helena Mráziková, Daniel Štalmach, František Hreusík, Stanislav Strašík, Ivan Vrabec, Jozef Kováčik, Slávka Jelušová

 

1990 - 1994

V roku 1993 bolo otvorené pergraduálne štúdium plynárenstva pre pracovníkov plynárenského priemyslu a od akademického roku 1994/95 katedra THS garantuje samostatný študijný odbor Technika prostredia.

Vedúci katedry: Alexander Podstanický

Docenti: Alexander Podstanický, Karol Honner, Ferdinand Holeša, Zdenko Pečena, Igor Štiavnický, Ján Súkup

Odborní asistenti: Ján Čapek, Blanka Paulínyová, Milan Malcho, Daniel Chládecký, Emília Kopasová, Helena Smatanová, Pavol Kučík, Július Digana, Mária Kubová, Dušan Dančík, Beatrix Franeková, Zuzana Zatečková, Ladislav Grinč, Jozef Jandačka, Igor Strážovec, Igor Dugát, Juraj Brestovský, Ján Bednár, Igor Janič, Dalibor Sýkora

Technickí pracovníci: Helena Mráziková, Daniel Štalmach, Frantisek Hreusík, Stanislav Strašík, Ivan Vrabec, Daniela Zelená, Slávka Jelušová, Jozef Kováčik, Mária Komorovská

 

1971 - 1989

V roku 1971 došlo k zlúčeniu oboch katedier. Katedra dostala opäť názov Katedra tepelných a hydraulických strojov a stala sa profilovou katedrou študijného odboru Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia (1981). Katedra mala Oddelenie hydromechaniky a hydraulických strojov a Oddelenie termomechaniky a tepelných strojov. V rámci študijného odboru Strojárska technológia sa otvorilo v akademickom roku 1988/89 zameranie Technika prostredia.

Vedúci katedry: Ferdinand Holeša

Docenti: Ferdinand Holeša, Karol Honner, Zdenko Pečena, Igor Štiavnický

Odborní asistenti: Ján Súkup, Blanka Paulínyová, Ján Čapek, Milan Malcho, Daniel Chládecký, Emília Kopasová, Helena Smatanová, Pavol Kučík, Július Digana, Mária Kubová, Dušan Dančík, Beatrix Franeková, Zuzana Zatečková, Ladislav Grinč, Jozef Jandačka, Igor Strážovec, Igor Dugát, Juraj Brestovský, Ján Bednár

Technickí pracovníci: Helena Mráziková, Daniel Štalmach, František Hreusík, Vincent Šeliga, Stanislav Strašík, Lýdia Vahančíková, Otto Holub, Mária Kunsová, Jarmila Heinrichová

 

1967 - 1971

Katedra sa rozdelila na dve samostatné katedry:

Katedru hydromechaniky a hydraulických strojov

Vedúci katedry: Alexander Podstanický

Docent: Alexander Podstanický

Odborní asistenti: Igor Štiavnický, Ján Súkup

Technickí pracovníci: Jozefína Masaryková, Daniel Štalmach

Katedru termomechaniky a tepelnej techniky

Vedúci katedry: Vladimír Tadlánek

Docent: Vladimír Tadlánek

Odborní asistenti: Karol Honner, Ferdinand Holeša, Zdenko Pečena, Juraj Slamka, Milan Lánsky

Technickí pracovníci: Oľga Sálajová, Emil Linet

 

1964 - 1967

Vedúci katedry: Alexander Podstanický

Docent: Vladimír Tadlánek, Alexander Podstanický

Odborní asistenti: Karol Honner, Igor Štiavnický, Ferdinand Holeša, Ján Súkup

Technickí pracovníci: Oľga Sálajová, Emil Linet

 

1962

Vznik Katedry tepelných a hydraulických strojov (KTHS) ako súčasti Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline.

Vedúci katedry: Jaroslav Louda

Profesor: Jaroslav Louda

Docenti: Vladimír Tadlánek, Alexander Podstanický

Odborní asistenti: Igor Barysz, Ladislav Čillík, Emil Škrobánek, František Zavřel

Technickí pracovníci: Oľga Sálajová, Emil Linet

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.