Merací systém na simuláciu a vizualizáciu prúdenia: PIV
  • moderná optická metóda
  • meranie rýchlosti prúdenia tekutín (kvapalín a plynov) za pomoci pulzného laseru a vysokorýchlostných kamier
  • spracovaním nameraných údajov v softvéri je možné vyhodnotiť rýchlosť prúdenia v celej skúmanej oblasti
   
 
 

Laboratórium anemometrie BI020

 

          Laboratórium, v ktorom sa realizujú experimentálne merania v rámci cvičení z rôznych predmetov, bakalárskych a inžinierskych prác.  Laboratórium laserovej anemometrie poskytuje možnosť neinvazívneho bezdotykového bodového merania prúdenia tekutín s vysokou presnosťou v celom priereze kanálov s opticky priehľadného materiálu. Vzhľadom na výhodu bezdotykového merania a veľmi malé rozmery miesta merania, je možné využiť túto metódu pri meraní rýchlosti napr. v medznej vrstve, vo filme, v kanáloch malých rozmerov, v blízkosti steny a pod. Výsledky meraní pomocou laserovej anemometrie slúžia hlavne pri riešení úloh aplikovaného výskumu prúdenia tekutín.

Vybavenie laboratória:

Merací systém na simuláciu a vizualizáciu prúdenia, Meracia ústredňa ALMENO 5690 - 1 CPU, PC (1ks)

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň – monitorovanie životného prostredia, Plynárenstvo, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca

2. Stupeň – Prenos tepla a hmoty, Meranie v technike prostredia, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca

3. Stupeň – vedecká práca, vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, vybrané state z prenosu tepla a hmoty, dizertačný projekt, dizertačná práca

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.