Nadácia SPP

 

        Na Katedre energetickej techniky SjF, ŽU v Žiline bola vybudovaná multimediálna učebňa na výučbu CFD metód a simulačných programov pre riešenie problematiky prúdenia plynov v potrubných systémov resp. v komplikovaných konštrukčných uzloch. Riešenie takéhoto typu úloh bez využitia vysoko kvalitnej výpočtovej techniky a vhodných softwarových produktov nie je možné. Z toho dôvodu bola realizácia tohto projektu vysoko finančne náročná. Vybudovanie učebne sme realizovali jednak z finančných prostriedkov katedry, ako i za podpory Nadácie SPP, ktorá tento projekt podporila. Touto cestou by sme chceli, v mene celej katedry, Nadácii SPP za podporu projektu s názvom „Multimediálna učebňa na výučbu CFD metód a simulačných programov“ čo najsrdečnejšie poďakovať.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prorektor ŽU v Žiline

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.