Čo je to edičná činnosť

Žilinská univerzita v Žiline realizuje vlastnú edičnú činnosť na podporu svojej vzdelávacej, vedecko-výskumnej, odbornej, propagačnej a administratívnej činnosti.

Edičnú činnosť zabezpečuje oddelenie pre vzdelávanie Rektorátu UNIZA v spolupráci s  vydavateľským centrom Žilinskej univerzity v Žiline - EDIS.

EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje v rámci voľnej kapacity vydavateľské a tlačiarenské služby aj pre externých zadávateľov.

Pre koho je určená

Zamestnanci

Každý zamestananec má právo požiadať o zaradenie svojej publikácie v rámci svojej publikačnej činnosti do edičného plánu UNIZA.

Zadávatelia

Zadávateľom sú fakulty, ústavy a odborné pracoviská UNIZA. Žiadosť o zaradenie titulu do edičného plánu na nasledujúci kalendárny rok podáva zadávateľ tajomníčke edičnej rady do konca októbra predchádzajúceho roka.

Objednávatelia

Objednávateľ uzatvorí s UNIZA - EDIS vydavateľským centrom ŽU zmluvu o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na koho sa obrátiť

Tajomníčka redakčnej a edičnej rady UNIZA

Ing. Katarína Markusová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5156

e-mail: katarina.markusova@uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.