Čo je to preukaz zamestnanca

Je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa.

Oprávňuje využívať práva a výhody zamestnanca Žilinskej univerzity v Žiline vyplývajúce zo zákonov a z vnútorných predpisov.

Aké služby ponúka

Prístupový systém

Oprávňuje vstupovať do priestorov univerzity.

Dochádzkový systém

Preukaz je potrebný pre elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov a študentoch denného štúdia 3. stupňa.

Ako postupovať pri vystavení novej karty

1. Zápis

Základná podmienka vydania preukazu je reálny zápis zamestnanca na personálnom útvare.

2. Predloženie dokladov

Pre vydanie preukazu je potrebná osobná účasť s predložením dokladu totožnosti (OP, Pas, Vodičský preukaz).

3. Odfotografovanie

Nie je potrebné nosiť vytlačenú fotografiu, fotografujeme digitálne na počkanie.

Časté aktivity s preukazmi

Prolongácia preukazu

Licencia ITIC je platná na kalendárny rok. V prípade záujmu je potrebné každoročné uhradenie poplatku a návšteva pracoviska pre známku.

Strata preukazu

Stratu je potrebné oznámiť na pracovisku vydávania preukazov, ktoré po úhrade poplatku za duplikát vydá preukaz na počkanie.

Nefunkčnosť preukazu

Je potrebné preukaz osobne zaniesť na pracovisko, kde bude realizovaná diagnostika resp. overenie funkčnosti vo všetkých IS univerzity, kde sa využíva.

Na koho sa obrátiť

Karta nekomunikuje s čítačkami kariet

Pravdepodobne fyzický problém s preukazom, je potrebná návšteva Pracoviska preukazov -
prízemie rektorátu - AA018

tel.: +421 41 513 1715

e-mail: karty@uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.