Denné bakalárske štúdium

 

      

          Bakalár získa v priebehu štúdia základné znalosti hlavne z oblastí technických a prírodovedných disciplín, znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky. Počas štúdia je orientovaný hlavne na štúdium zdrojov energií, rozvodových sietí energetických médií, na návrh a konštrukciu všetkých druhov strojov, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu a podporných zariadení. Ďalej zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, čomu zodpovedá štruktúra študijného programu a obsahová náplň jednotlivých predmetov. Absolvent bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika (Bc.) so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania a riadenia bude schopný pôsobiť v každej sfére národného hospodárstva, kde bude prevádzkovať príslušné energetické a environmentálne zariadenia, udržiavať ich v prevádzky schopnom stave a robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a zmeny.

 

Predmety v rámci bakalárskeho štúdia:


Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník
Predmety štúdia pre 3. ročník

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.