Spolupráca s praxou
 
Ponúkame Vám spoluprácu v nasledujúcich oblastiach, v ktorých máme bohaté skúsenosti:
 • Školenia a kurzy;
 • Možnosť prenájmu učební;
 • Projektovanie vykurovacích, chladiarenských, vetracích a klimatizačných systémov;
 • Energetické audity;
 • Energetické audity technologických procesov z hľadiska spotreby tepla;
 • Návrhy opatrení na zníženie energetickej náročnosti technologických procesov;
 • Expertízna, projekčná a súdnoznalecká činnosť v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie;
 • Expertízna činnosť pre špeciálne systémy vetrania (tunely);
 • Certifikačné merania malých zdrojov a spotrebičov tepla;
 • Výskum a vývoj zariadení na spätné získavanie tepla;
 • Aplikácia holografickej interferometrie pri určovaní deformácií mechanických výkonových prvkov;
 • Vizualizácia a fotoregistrácia prúdenia tekutín v potrubných systémoch;
 • Meranie statických a dynamických charakteristík hydraulických prvkov (hydrostatické prvky a systémy, hydrodynamické meniče a spojky);
 • Návrh a projekcia hydrostatických systémov a ich riadiacich systémov;
 • Poradenská činnosť v odbore termomechaniky, mechaniky tekutín, prenosu tepla a ich praktických aplikáciách.
 
Riešené projekty a expertízy

2023

HT - design, s.r.o. Podhorie – Vývojové a certifikačné merania výkonových a emisných parametrov pre nasledovné zdroje tepla na tuhé palivá.

Flama s.r.o. Nitrianske Pravno – Experimentálne merania výkonových a emisných parametrov krbových kachieľ EKO Brena.

 

2022

KORNFEIL spol.s r.o. Čejč – Experimentálne merania výkonových a emisných parametrov pre kotol OK 500.

ACCONT, s.r.o. Dubnica nad Váhom – Experimentálne a vývojové merania výkonových a emisných parametrov SAHARA typ 1.

FINALCAST, s.r.o. Žiar nad Hronom – Softvérový produkt v tabuľkovom procesore Excel na približnú kvantifikáciu spotrebovanej energie na vykurovanie a chladenie pri zmene teploty v interiéri budov na Slovensku.

Kotly Lokca s.r.o. Lokca – Vykonanie experimentálnych meraní výkonových a emisných parametrov pre kotol Uspor 25.

Považská cementáreň, a.s. Ladce – Stanovenie uhlíka v tuhom alternatívnom palive (TAP) a stanovenie TOC vo vápenci.

Kotly Lokca s.r.o. Lokca – Vykonanie experimentálnych meraní výkonových a emisných parametrov pre kotol Uspor 25.

2020

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany – Vykonanie experimentálneho posúdenia menovitého tepelného výkonu 4 ks podlahových konvektorov v rozsahu požiadaviek a podmienok stanovených v STN EN 442-1.2014.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany – Vykonanie experimentálneho posúdenia menovitého tepelného výkonu v experimentálnej tepelnej komore.

HT-desing, s.r.o. Krásno nad Kysucou – Vykonanie experimentálneho posúdenia výkonových a emisných parametrov krbových vložiek typu Luna 850 V a LUNA 800 DC, vrátane merania tepelného výkonu.

Santer Solarprofi GmbH. Otztal-Gbahnhof – Vykonanie experimentálneho posúdenia a analýzy zdrojov tepla PROBURNER GT 20 a PROBURNER GT 30 v súlade s normou EN 303-5 a smernicou Ekodizajn.

Kornfeil spol. s r.o. Čejč, ČR – Experimentálne meranie výkonových a emisných parametrov pre kotol Biotherm 200 kW.

2019

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany – Vykonanie experimentálneho posúdenia výkonových parametrov na 12 ks kúpeľňových radiátorov podľa STN EN 442-1:2015.

Mesnac European Research and Technical Centre s.r.o. Trenčianska Teplá – Fyzikálny model transportu tepla z kontajnerov vulkanizačných lisov.

UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín – Vypracovanie numerických modelov transportu tepla pri stropnom chladení a ich analýzu.

Santer Solarprofi GmbH. Otztal Bahnhof – Doplnkové experimentálne meranie výkonových a emisných parametrov zdroja tepla PROBURNER 25 v súlade s normou EN 303-5.

STEFE SK, a.s. Banská Bystrica – Cielené vzdelávanie zamestnancov spoločnosti skupiny STEFE v oblasti energetiky a techniky prostredia.

STEFE SK, a.s. Banská Bystrica – Vykonanie testov a vystavenie certifikátov.

HERZ, spol. s r.o. Bernolákovo – Test teploty tavenia popola drevných peliet.

 

2018

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany – Expertné skúšky menovitého tepelného výkonu na 25 ks kúpeľňových radiátorov podľa STN EN 442-1:2015.

HT-design, s.r.o. Podhorie – Experimentálne posúdenie výkonových a emisných parametrov krbových vložiek typu Luna, Brilant/Argento, Venus, Interra, vrátane merania tepelného výkonu.

STEFE SK, a.s. Banská Bystrica – Cielené vzdelávanie zamestnancov spoločnosti skupiny STEFE v oblasti energetiky a techniky prostredia.

LUSTROJ, s.r.o. Halič – Experimentálne posúdenie výkonových parametrov krbových kachlí typ ALFA 1-6 podľa normy EN 13240.

ATTACK, s.r.o. Vrútky – Expertízna analýza fosílnych palív a biopalív.


2017

HT-design, s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „ARGENTO BRILANT DC/CL/CR“.

ATTACK, s.r.o. Vrútky – Stanovenie výhrevnosti, spaľov. tepla  tuhého paliva a biopaliva v súlade s STN ISO 1928, 14918.

TSU, š.p. Piešťany – Experimentálne posúdenie menovitého tepelného výkonu na 9 ks kúpeľňových radiátorov podľa STN EN 442-1:1995+A/1:2003 výrobcu MINIKALOR Kazánfelújito es Szolgáltato Kft, Hungary.

Lada, s.r.o. Horná Štubňa – Emisná analýza teplovodného kotla „LADAN X 282 kW“ a „LADAN X 40 kW“ podľa EN 303-5.

Lada, s.r.o. Horná Štubňa – Emisná analýza teplovodného kotla „PROBURNER 25 kW“ podľa EN 303-5.

 
2016

Východoslovenská energetika, a.s. Košice – Vypracovanie energetického auditu pre spoločnosť KARMEN – veľkoobchod potravín, s.r.o., Prešov.

Lada, s.r.o. Horná Štubňa – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „PROBURNER 32 kW“ podľa EN 303-5.

ATTACK, s.r.o. Vrútky – Stanovenie výhrevnosti, obsahu síry,… biopaliva.

TSU, š.p. Piešťany – Vykonanie skúšok menovitého tepelného výkonu na 3 ks kúpeľňových radiátorov podľa STN EN 442-1:1995+A/1:2003 výrobcu Limited Liability Company „Sunerzha“ , Russia.

ATTACK, s.r.o. Vrútky – Stanovenie výhrevnosti, spaľov. tepla tuhého paliva a biopaliva.

BIOPEL, a.s. Kysucký Lieskovec – Návrh zapojenia kotlov v rámci technologickej linky na výrobu drevných peliet.

Lada, s.r.o. Horná Štubňa – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „PROBURNER 32 kW“ a „PROBURNER 40 kW“  podľa EN 303-5.

MONDI-SCP, a.s. Ružomberok – Stanovenie teploty topenia materiálu – vzorka popola RK3.

 
2015

LUSTROJ-ALFA, s.r.o Stará Halíč – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „FENIX FIRE“.

LUSTROJ-ALFA, s.r.o Stará Halíč – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „FENIX FIRE TYP 90/50“.

VIMAR – Vigaš Pavel Banská bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 18 DPA“; Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40“; Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40 LAMBDA CONTROL“; Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 25“, …

 
2014

LUSTROJ, s.r.o. Halíč – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „LW-1“.

HT-design, s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „RD“.

ATI-Terming DOO- Serbia Kotle – Vykonanie certifikačných meraní 2 ks kotlov:  TIG – P 30  s menovitým výkonom 30 kW a TIG 30 s menovitým výkonom 30 kW.

REGULUS-SYSTEM Poľsko – konvektory chlad.,ohr. – Meranie a vyhodnotenie tepelných a chladiacich výkonov podlahových konvektorov.

TSU Piešťany – Slovenija, LOT-MN.d.o.o kúpeľ.rad. – Skúšky menovitého tepelného výkonu 8k kúpeľňových radiátorov v rozsahu požiadaviek a podmienok stanovených v STN EN 440-1:1995+A/1:2003 výrobcu LOT-MN d.o.o., Vrhe 25B, Teharje, Slovenia.

 
2013

CONTINENTAL, a.s. Púchov – Meranie tepelných výkonov na chladiacich okruhoch prevodoviek miešacích liniek ML9 a ML11.

Solarbayer GmbH, pollenfeld-Preith – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 LC“.

TSU Piešťany – Skúšky menovitého tepelného výkonu 3 ks kúpeľňových radiátorov „MODUS“ podľa STN EN 442.1.1995:A/1:2003.

TUV NC Rektorát ŽU v Žiline – Vypracovanie projektu pre výrobu TÚV budova NC Veľký Diel. Vedenie prác a koncepcia spracovania projektu.

Goodtech Recovery … Nórsko – Zalievanie tepelnej trubice hliníkom.

LADAN, s.r.o. Horná Štubňa – Meranie emisií kotlov LADAN X 25 kW a LADAN PELET 20 kW.

Transmisie engineering, a.s. Martin – Meranie Púchov – Meranie a vyhodnotenie účinnosti na linkách ML9 a ML11 v CMR Púchov.

Žilinská teplárenská, a.s. Žilina– Meranie účinnosti plynových kotlov  (4 ks) v areáli Krajského riaditeľstva PZ v Žiline.

2012

ŽU v Žiline – UZ – blok G – Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovacej sústavy UZ Veľký diel ŽU v bloku G.

ŽU v Žiline – UZ – blok H – Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovacej sústavy UZ Veľký diel ŽU v bloku H.

Bioles Horizont d.o.o., SI-2000 Maribor – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ECOLINE 35“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „INSERT“.

MONT IRP s.r.o. Oceliarska 1 Žilina – Analýza vplyvu vetra na unášanie prachu pri prekládke železnej rudy.

DS Martin, a.s., Langsfeldova 1, 036 01 Martin – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla typu „WG25S“.

TSU Piešťany – Meranie a vyhodnotenie výkonových parametrov teplovodného drevosplyňujúceho kotla typu WG25S.

TUV SUD, s.r.o Bratislava – Vypracovanie energetického auditu podľa zákona č. 476/2008 Z.z. a vypracovanie správy podľa vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z.

Bioles Horizont, Slovenija – Meranie a vyhodnotenie parametrov kotlov „COOLWEX 20“ a „ECOLINE 20“ podľa EN 303-5.

Goodtech Recovery … Nórsko – Vypracovanie tepelnej analýzy špirálového kondenzátora pomocou numerických simulácii.

Goodtech Recovery … Nórsko – Vypracovanie tepelnej analýzy axiálneho kondenzátora pomocou numerických simulácii.

CEIT, s.r.o. Žilina – Výpočet hydraulických strát v programe Fluent a v programe Excel.

Goodtech Recovery … Nórsko – Tlač 3D modelov: 3D tlač kompletnej pece, 3D tlač detailu tepelnej trubice.

Goodtech Recovery … Nórsko – Tepelná analýza distribúcie tepelného oleja.

ŽU v Žiline, UZ ŽU , klub menzy – Vypracovanie projektovej dokumentácie klimatizácie priestorov klubu v novej menze ŽU v Žilina.

Goodtech Recovery … Nórsko – Analýza čistenia tepelných trubíc.

Goodtech Recovery … Nórsko – Modelovanie tepelných strát.

Goodtech Recovery … Nórsko – Využitie odpadového tepla.

 
2011

Bioles.d.o.o. Horizont Slovenija – Meranie a vyhodnotenie parametrov kotla podľa EN 303-5 pre dva výkony 25 kW, 35 kW.

TSU Piešťany, š.p. Piešťany – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov konvektorov typu „SC, FC a FC+“.

IPECON Žilina – Technicko-ekonomická štúdia pre projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva vo Východoslovenských tlačiarňach, a.s.

ORAVING, s.r.o. Dolný Kubín – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KB 060a“.

KOTLY Lokca, s.r.o. LOKCA – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ÚSPOR AUTOMAT 105“.

Smart Solution Energietechnik, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „SMARTFIRE CLASSIC 20“.

Smart Solution Energietechnik, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „SMARTFIRE CLASSIC 40“.

COOLWEX, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „COOLWEX CLASSIC 20“.

COOLWEX, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „COOLWEX CLASSIC 40“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „HT Brilant“.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava – Meranie chladiaceho výkonu vykurovacích/chladiacich panelov z Al peny.

TSU Piešťany, š.p. Piešťany – Meranie a vyhodnotenie chladiacich výkonov konvektorov typu FC+v115-22,5-9 A FC+ v 115-23,5-14.

Ladan, s.r.o. Horná Štubňa – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „LADAN 18 kW“.

Ladan, s.r.o. Horná Štubňa – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „LADAN 40 kW“.

JIC Brno – Analýza prototypu tepelnej trubice. Meranie výkonových parametrov prototypu tepelnej trubice.

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 100 LC“.

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 100“.

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 60LC“.

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 60“.

ORAVING, s.r.o. Dolný Kubín – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KB 020a“.

TATRAMAT Poprad – Skúšky tepelných čerpadiel „WPL 13 S basic“ a „ WPL 18 S basic“.

 
2010

VALUN Telgárt – Meranie a vyhodnotenie parametrov vykurovacej pece na biomasu typ „VULCAN ZP 40“.

KOVO Raslavice – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KM-19,8 PMK“.

BAUMIT Slovensko – Termovízne meranie a vyhodnotenie s návrhom riešenia RD v Turzovke.

TATRAMAT Poprad – Skúšky tepelných čerpadiel WPL 13,20 v rôznych teplotných bodoch.

BJ ENERGY GROUP,s.r.o. Hodžová 13, Žilina – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „BIO FORTE“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „X-LINE“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „ZINO“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „LUNA“.

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 E“.

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 LC“.

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 40 E“.

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 40 LC“.

TSU Piešťany – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov podlahových konvektorov typu „VERANO“.

TSU Piešťany – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov oceľových panelových vykurovacích telies typu „BAYKAN-22/PKKP 400×900“ a „BAYKAN-22/PKKP 2400×400“.

KOMAD Krásno nad Kysucou – Projekt pre realizáciu stavby : Zabudovanie kogeneračnej jednotky KLASIK TBG 520 do stávajúcej technológie fy Komad , s.r.o.

STROJLAB Medzilaborce – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „Horal 25“.

HT-Design , s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA DC“.

KOMAD Krásno nad Kysucou – Zabudovanie kogeneračnej jednotky KLASIK TBG 520 do stávajúcej technológie fy KOMAD, s.r.o.

 
2009

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica – Meranie charakteristiky komínového ventilátora.

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40“.

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40 LAMBDA CONTROL“.

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 25“.

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 25LAMBDA CONTROL“.

HERZ, s.r.o., Bratislva – Meranie účinnosti kotla Modul R/H 2000.

VTP Žilina – Energetický audit budovy Technologického inkubátora VTP v Žiline.

TSU Piešťany – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových konvektorov typu „VERANO“, „VERANO VKN“ a „VK“.

ŽU v Žiline, Rektorát – výmenníčka – Projekt výmenníkových staníc v budovách HB, menza, NC. NI, NS.

ŽU v Žiline, Rektorát – Liptovský Mikuláš – Realizácia projektových prác kúrenárskej časti pre novú kotolňu detašovaného pracoviska Elektrotechnickej fakulty v Liptovskom Mikuláši.

TSU Piešťany – poľské radiátory – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových konvektorov typu „VAPOR 13C“, „VAPOR 23C“, „QUTRO C“ a „CLASIC C“.

SUN DOOR, s.r.o. Nitra – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov stenových vykurovacích panelov FHC/15/6/26/R.

TATRAMAT Poprad Prednášky – Tepelné čerpadlá.

KORD-Energo Žilina – Návrh, konštrukčná a projektová dokumentácia výmenníka tepla spaliny/vzduch a spaliny/voda pre využitie odpadného tepla z taviaceho agregátu.

KOTLY Lokca – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ÚSPOR AUTOMAT 18“ a „ÚSPOR AUTOMAT 25“.

IMG ENERGIE,,s.r.o. Liptovský Mikuláš – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „IMG KP 100-24“.

 
2008

Rektorát ŽU Žilina – Projekt PK FRI, plyn, UK.

SAVE Minioceliareň Strážske – Projekt vykurovania a vzduchotechniky pre MINI OCELIAREŇ SSM, a.s. Strážske pre stavebné povolenie.

AGROSLUŽBA Nitra – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KPP3“ 290 kW na pevné palivo – biomasu.

Rektorát ŽU Žilina FRI – Projekt prípojky vody – FRI.

Rektorát ŽU Žilina FRI – Stavebné úpravy Projekt stavebných úprav PK – FRI.

Rektorát ŽU Žilina FRI – Meranie plynu Projekt merania plynu PK – FRI.

ELKA Kremnica – Meranie teplôt radiátorov a ich snímanie termovíznou kamerou.

SAVE Gbeľany – Projekt  vzduchotechniky pre akciu „RDC E EUROPE GBEĽANY“ pre stavebné povolenie.

SAVE Bytča – Projekt  vykurovania pre akciu „OBYTNÝ SÚBOR POD HÁJOM, BYTČA“ pre stavebné povolenie.

SAVE Strážske – Projekt vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie pre akciu “MINI OCELIAREŇ Strážske“ pre stavebné povolenie.

INKOPP Žilina – Projektová dokumentácia – časť vykurovanie objektov NI a NJ na akciu Stavebné úpravy a opravy objektov NI, NJ, NS a NR ŽU.

POKROK Žilina – Meranie výkonových parametrov kuchynských sporákov podľa STN EN 12815.

ECOPROTECT, s.r.o. Banská Bystrica – Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ECOPROTECT 50“.

STU, š.p. Piešťany – Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových radiátorov typu GALANT, ELEGIJA, BOGEMA, FUROR.

Numorex, s.r.o. Lučenec – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „GOLEM“ „LUX“ „KONZUL“.

 
2007

Rektorát ŽU Žilina – Úprava podlahových vpustí v priestoroch budovy AA rektorátu. Návrh a realizácia.

MATADOR, a.s. Púchov – Určenie spotreby tepla vulkanizačných lisov CP 45“, 48“ a VHL 45“ meraním parametrov teplonosných médií.

POKROK Žilina – Posúdenie parametrov krbovej vložky typu KVR-V 1050×450 a vypracovanie písomného protokolu.

Rektorát ŽU Žilina – Realizácia vzduchového zariadenie na odstránenie vlhkosti v prechodovej lávke medzi budovou rektorátu a FPEDaS.

SPP, a.s. Distribúcia Krompachy – Vypracovanie metodiky určovania emisií ZP v podmienkach prevádzky a údržby plynárenskej sústavy.

SPP – Distribúcia , a.s. – Straty.

SKANDERBORG Deutschland – Meranie krbových kachlí SKI-003 podľa STN EN 13240 + tuhé znečisťujúce látky pre účely certifikácie TSU Piešťany.

BIOMASA, Kysucký Lieskovec – Spracovanie podkladov na CD a do zborníka prednášok vydaného k semináru „Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“.

LUSTROJ Halič – Vykonanie skúšok na krbových kachliach SKANDERBORG-Sôren podľa normy EN 13240 a testovanie popolčeka.

BIOMASA, Kysucký Lieskovec – Organizačné zabezpečenie tréningu a seminára „Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“.

BIOMASA, Kysucký Lieskovec – Odborná pomoc pri príprave a obsahovom zameraní treningového kurzu: Moderné technológie pre vykurovanie drevnými palivami.

BIOMASA, Kysucký Lieskovec – Príprava a realizácia prednášok v rámci tréningového kurzu: „Malé vykurovacie systémy na biomasu a využitie ich kombinácie so solárom“ pre odborné firmy a desision makers v rámci projektu ACCESS.

ISAN Radiátory BLANSKO – Meranie podlahových konvektorov OPFLEX.

Rektorát ŽU ŠD – VD Projekt výmenníkovej stanice E ŠD VD.

SAVE Žilina – Projekt vzduchotechniky, klimatizácie a zdroja tepla Mini oceliarne SSP, a.s Strážske.

KZP Považské Podhradie Hodnotenie parametrov keramických šporákov typov KS3P, KS5PK, KS5P.

HPM Moravské Lieskové – Meranie výkonových parametrov podlahových konvektorov typu BK, BKV – 6 ks.

SPP, a.s. – Divízia obchodu s plynom Technicko-ekonomická analýza : Zhodnotenie potenciálu odpadového tepla z taviacej pece na hliník v priemyselnom podniku Sachsenring, a.s. Matejovce.

SPP,a.s – Distribúcia Ba Analýza vplyvu dynamiky odberu na presnosť merania u veľkoodberateľov. Vypracovanie algoritmu pre update softwaru „PC meradlá“. Vedenie prác a koncepcia návrhu riešenia. Vyhodnotenie správnosti dimenzovania meradiel a návrh opatrení.

SKANSKA Technologie,a.s. Košice – Projektová dokumentácia k stavbe tunela SITINA.

TSU Piešťany – Funkčné skúšky teplovodného kotla na pelety „ATTACK PELLET 20“ v zmysle požiadaviek a podmienok stanovených v STN EN 303-5.

POKROK Žilina – Meranie výkonových parametrov krbových pecí v zmysle STN EN 13240 a STN EN 13229.

SPP,a.s Distribúcia Ba – Vypracovanie metodiky určovania emisií ZP v podmienkach prevádzky a údržby plynárenskej sústavy SPP – distribúcia, a.s.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.