Meracia ústredňa Ahlborn
  • Počet meracích vstupov do 99
  • Počet meracích kanálov do 99
  • Meranie rôznych veličín

 

 

Laboratórium merania v technike prostredia BE109

 

        Laboratórium, v ktorom sa realizujú experimentálne merania v rámci cvičení z rôznych predmetov, bakalárskych a inžinierskych prác. V rámci laboratórnych cvičení si študenti osvoja praktické znalosti a zručnosti s meraním teplôt, prietokov kvapalín alebo vzduchu, kalibráciou snímačov teploty, prietoku kvapalín. Na výukovej sústave pre vyregulovanie vykurovacej sústavy zloženej z viacerých typov vykurovacích telies si môžu študenti overiť svoje výpočty nastavenia ventilov a správnosť hydraulického vyregulovania.

Vybavenie laboratória:

Meracia ústredňa Ahlborn (1 ks), Merací počítač (1 ks), Snímače teploty (10 ks), Snímače prietoku (5 ks), Prietokomer s neistotou merania 1% (1 ks), Digitálna váha do 500 kg (1ks), Ultrazvukové snímače prietoku - Controltron (1 ks), Infračervený snímač teploty (2 ks), Meteorologická stanica Ahlborn (1 ks), Chladený termostat (1 ks)

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň – palivá v energetike, zdroje a premena energie, energetické využívanie odpadov, Vykurovacie a vetracie systémy, Potrubné siete, Plynárenstvo, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca

2. Stupeň – Energetické stroje, Prenos tepla a hmoty, Vykurovanie, Centrálne zásobovanie teplom, Projektovanie plynárenských sústav, Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, Zdravotechnika, Projektovanie vetracích a klimatizačných sústav, Meranie v technike prostredia, Kombinovaná výroba energie, Chladiaca technika a tepelné čerpadlá, Projektovanie vykurovacích sústav, Vetranie a klimatizácia, Regulácia tepelných zariadení, Výmenníky tepla, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca

3. Stupeň – vedecká práca, vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, vybrané state z energetiky prostredia, vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, vybrané state z prenosu tepla a hmoty, vybrané state z energetických systémov, dizertačný projekt, dizertačná práca

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.