Termovízna kamera
  • rozlíšenie detektoru 6400pixelov
  • teplotný rozsah -20 až +250°C
  • teplotná citlivosť ≤0,1°C

 

 

 

Laboratórium zdrojov tepla BI006

           Laboratórium, v ktorom sa realizujú experimentálne merania v rámci cvičení z rôznych predmetov, bakalárskych a inžinierskych prác.  Pracovisko zdrojov tepla je zamerané na merania energetických a environmentálnych parametrov zdrojov tepla, na merania lokálnych zdrojov tepla (krbové vložky, krbové kachle, sporáky), centrálnych zdrojov tepla na spaľovanie tuhých (kusové drevo, drevné pelety, pelety z fytomasy) a plynných palív do tepelných výkonov 150 kW v zmysle príslušných noriem STN a EN. 

Vybavenie laboratória:

Chladiace zariadenie (1 ks), Meracia ústredňa Ahlborn (2 ks), Merací počítač (1 ks), Snímače teploty (20 ks), Snímače prietoku (2 ks), Termovízna kamera (1 ks), Héliový vizualizátor prúdenia (1 ks), Zariadenie na meranie emisií v spalinách (1 ks), Prenosný ultrazvukový snímač prietoku (1 ks), Hmotnostný prietokomer RCCS32 (1 ks), Výmenníková stanica s reguláciou teplotného spádu (1 ks), Stacionárny analyzátor plynu MOS400 (1 ks), Tenzometrická váha na váženie spotreby paliva (1 ks), Generátor vodíka (1 ks), Zariadenie pre meranie tuhých znečisťujúcich častíc, Systém na meranie dioxínov a furánov (kontinuál), Aerodynamický čítač častíc na princípe spektrometra, Analyzátor spalín pre meranie CXHY, Analyzátor spalín pre meranie O2, CO, SO2, NOX, CO2

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň – palivá v energetike, zdroje a premena energie, zdroje tepla a chladu, energetické využívanie odpadov, Vykurovacie a vetracie systémy, Potrubné siete, Plynárenstvo, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca

2. Stupeň – Energetické stroje, Prenos tepla a hmoty, Vykurovanie, Centrálne zásobovanie teplom, Projektovanie plynárenských sústav, Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, Zdravotechnika, Projektovanie vetracích a klimatizačných sústav, Meranie v technike prostredia, Kombinovaná výroba energie, Chladiaca technika a tepelné čerpadlá, Projektovanie vykurovacích sústav, Vetranie a klimatizácia, Regulácia tepelných zariadení, Výmenníky tepla, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca

3. Stupeň – vedecká práca, vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, vybrané state z energetiky prostredia, vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, vybrané state z prenosu tepla a hmoty, vybrané state z energetických systémov, dizertačný projekt, dizertačná práca

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.