Ing. Marek Patsch, PhD.

 

Výber realizovaných projektov

 

KEGA

Vizualizácia prúdenia v technike prostredia. Obdobie riešenia: 2019-2021. Vedúci projektu.

Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Obdobie riešenia: 2019-2022. Riešiteľ projektu.

Rozvoj edukačnej podpory študijného programu pozemné stavby. Obdobie riešenia: 2018-2020. Riešiteľ projektu.

Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie. Obdobie riešenia: 2016-2018. Riešiteľ projektu.

Edukačná podpora študijného odboru pozemné stavby. Obdobie riešenia: 2014-2016. Riešiteľ projektu.

Moderné zdroje tepla pre vykurovanie. Obdobie riešenia: 2013-2015. Riešiteľ projektu.

 

VEGA

Analýza a optimalizácia vstupujúcich faktorov do procesu spaľovania dendromasy v malých zdrojoch tepla. Obdobie riešenia: 2016-2018. Riešiteľ projektu.

Výskum stability plameňa v horákoch energetických zariadení. Obdobie riešenia: 2010-2011. Riešiteľ projektu.

Optimalizácia prúdového poľa v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti požiarnej bezpečnosti. Obdobie riešenia: 2008-2010. Riešiteľ projektu.

 

APVV

Vplyv využitia malých elektrostatických odlučovačov na znižovanie produkcie tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní palív v domácnostiach. Obdobie riešenia: 2022-2026. Riešiteľ projektu.

Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne. Obdobie riešenia: 2016-2019. Riešiteľ projektu.

Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy. Obdobie riešenia: 2012-2015. Riešiteľ projektu.

Vplyv podmienok spaľovania drevnej biomasy na tvorbu tuhých znečisťujúcich častíc. Obdobie riešenia: 2010-2011. Riešiteľ projektu.

 

Program cezhraničnej spolupráce

Inovace pro zdroje energie. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu

 

EkoFond

Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora. Obdobie riešenia: 2012-2013. Vedúci projektu.

 

Zmluva o spolupráci

Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti /UNIVNET/. Obdobie riešenia: 2019-2022. Vedúci projektu za Žilinskú univerzitu v Žiline.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.